Ватан зух ялугьлай дуссар

Ватан зух ялугьлай дуссар

Ххуллухъин баннав!

Лакрал райондалул администрациялий хьунни школа къуртал бувминнан аттестатру буллалисса шадлугъ. Муний гьуртту хьунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов, идарарттал каялувчитал, школарттал директортал ва учительтал, школа къуртал бувминнал нину-ппу.


Зулайхат Тахакьаева
Шадлугъ дайдишин хьхьичI Юсуп МахIаммадовлущал школа къуртал бувминнал тIутIал шалкри бивхьунни Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалдануцI.

Гьашину райондалий школа къуртал бунни 37 дуклаки оьрчIал. Шамуннан Юсуп МахIаммадовлул дуллунни мусил медаль. КIия ттигу усса ур комиссиялул хIукмулух ялугьлай, ЕГЭ-лул хIасиллу даннин.

Школа къуртал буллалиминнахь ххуллухъин тIий, райондалул бакIчинал умуд бивхьунни жагьилтал, дакIнийсса мурадирттайнгу бивну, ххаллилсса пишакарталгу хьуну, Лакку билаят цIу буккан баврил цIаний захIмат буллан райондалийнмай зана хьунтIишиврийн.

Гъумучиял школалул директор Ххадижат ХIусниевал ва вайми шяраваллал школарттал директортурал буллунни школа къуртал бувшиврул аттестатру.
Выпускниктурал савлугъран райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал ккаккан дурунни концерт.

Читайте также: