Чявхълул ахъру «батлай бур»

Чявхълул ахъру «батлай бур»

Ахъувун бивчусса чявхъа

Зунттавусса тIабиаьтрал хасият кьянкьа-кьурчIисса дур. Вана, гьарца шинах кунна, май зурул ахирдания шиннай июньдалул дязаннив дияннин гъараллу лачIлай, лухччайсса уртту дуччин дуллай дур.

Дугьай хъуруннайрив, так-туксса инсаннал бувгьусса нувщул мюрщи­сса лиссурду дакъа, янилун яла цичIав дагьлай дакъар. Гъаралуннищал чIа-чIаннин бичлай бур чявхъагу. Майрал ахирдания ттинин шамийлва-мукьийлва бивчунни. Мунийн бувну инсантурал ахъаву дургьусса зат­ругу зия дуллай дур. Ххаришиву ци дикIай учирча, вай ахъаву дургьусса бакIлахъия цища шайкун дикIай чявхълуйн данди дацIлай.

Чявхълул «даттарчагу», ца-кIира кьинилува, таза дур­ккун, гьаз хъанай дачай, «щавурдугу» хъин хъанай дачай. Цукун бухьурчагу, явара Лакку билаят­рая ка маласару. ЖучIаванияр оьккисса ишру хьусса хаварду бикIайхха цайми-цайми билаятирттайгу. Жула шиялу мурзусса кIану бухьувкун, хъунисса зараллу чанну бакъа къашай.
Ялагу «Ватан ва нину-ппу язи къабугьайссар» тIисса учалагу бур.

Читайте также: