ЦIанихсса спортсменнал аьпалун

ЦIанихсса спортсменнал аьпалун

Турнирданий гьуртту хьусса бувагу ца душ Эльдарова ПатIиматлул ккаккан дунни яла ххуймур техника

ЦIуссачIурттащиял шяраву, чIявусса агьлугу бавтIун, бюх­ттулсса даражалий хьунни цIанихсса спортсмен, дунияллул даражалул спортрал мастер Амирханов АхIмадхан Амирханнул арснал аьпалун хас дурсса дунияллул халкьуннал дянивсса дзюдолул турнир.

Зулайхат Тахакьаева
Мунил сиптачиталну бия АхIмадханнул арсру – Дагъус­ттан Республикалул Халкьуннал Мажлисрал депутат, юридий элмурдал кандидат Амирхан Амирханов ва ишбажаранчи, спортрал мастер Камил Амирханов. ЧIарах бавцIуну бия «Алые Паруса».

Турнир тIитIлатIисса шадлугърайн бувкIун бия АхIмадханнул гъан-маччами, гьалмахтал, ванал вардиш бувсса спортсментал.
Шадлугъ чIюлу дунни МахIач­къала шагьрулул тхеквандолул школалул тарбия буллалиминнал ва «Эдельвейс» ансамбльданул къавтIалтрал.
Ихтилатру буллалими кIицI лаг­лай бия АхIмадхан Амирхановлул хьхьичIунсса кIану бувгьуну бивкIшиву республикалул ва билаятрал спорт хьхьичIуннай давриву, цIанихсса спортсментал хIадур бавриву. Мукунма кIицI лаглай бия хъун хъанахъисса ник тарбия давриву укунсса турнирдал агьамшиву.

Турнирданий гьуртту хьунни МахIачкъала, Каспийск, Дарбант шагьрурдаясса, ЦIуссалакрал райондалиясса ва Азирбижанная­сса чIава спортсментал, сайки 150-ннийн бивсса.
Бяст-ччал хьунни 15 журалул кIушиврул категориялий, 8-9, 10-11, 12- 13 шинну хьусса оьрчIал дянив.
Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан буллунни кубокру, медаллу ва дипломру. ЦIуссалакрал райондалул чIаважагьилтурал спортшколалул тарбия буллалиминнал ххари бунни ватанлувтал хьхьичIуннайшивурттайну, шанма 1-мур кIану, кIива 2-мур кIану ва шанма 3-мур кIану бувгьуну.
— АхIмадхан Исяевичлул ккал дакъасса титуллаву яла бюхттулмурну хъанахъиссар, цува кунма, ватан ххирасса, дакI марцIсса арсру тарбия баву, — увкунни вайннал кулпатрал хьхьичIунсса дус Сахратулла Азимовлул.

— АхIмадхан Амирхановичлул спортрал карьера дайдирхьуну дур Азирбижаннай. Азирбижаннал чемпион хьуну махъ машгьур хьуну ур щалагу Союзрайх. Азирбижаннал агьулданул хIакьинусса кьинигу пахрулий зумух ласай ванал цIа. Мунияту арснал Амирханнул жуйнма оьвкукун, хъинну гъирарай бувкIру турнирданий гьуртту хьун. Барчаллагь хъунма­сса оьвчаврихлу. Умудрай ура вания тихуннайгу дусшиврийсса арарду руцан къаританссар тIисса, — увкунни Азирбижаннал республикалул лайкь хьусса тренер Аьликбер Аьли­асбаровлул.
Ахирданий Амирхан Амирхановлул барчаллагь увкунни турнир дан чIарав бавцIуминнахь, гьуртту хьуминнахь ва ппу дакIнийн утан бувкIминнахь.
Дуклакисса шиннардил дянив хьуну ур грек-румуллал зумуну лачIун буккаврил СССР-данул цалчинсса чемпион, классикалул зумунусса лачIун буккаврил СССР-данул шамийла чемпион, лайкь хьуну ур щалагу дунияллул студентътурал тIуркIурдал завалун.

Институт къуртал бувну махъ ватандалийнай зана хьуну, агьам­сса кIану бувгьуну бур Дагъус­ттаннай спорт хьхьичIуннай давриву. ЦIубутIуй зий ивкIун ур Да­гъусттаннал мединститутраву физкультуралул дарс дихьлай, архIала лачIунбуккаврил тренершивугу дуллай. Мединститут Совет Союзрал вузирдал дянив хьхьичIунмай хъит учин бувну бур. Зий ивкIун ур «Динамо», «Спартак» ва «Урожай» спортрал ккураннал каялувчину. Махъсса шиннардий зий ивкIун ур ДОСААФ-рал автошколалул каялувчину.
Лайкь хьуну ур Дагъусттан Республикалул физкультуралул ва спортрал бусравсса зузалал цIанин.

Читайте также: