ХьхьичIун­миннавух ттул шяравучугу

ХьхьичIун­миннавух ттул шяравучугу

МайрайХабаровск шагьрулий хьунни Аьрасат­нал тхэквондолул первенство, 15-17 шинавусса спортс­ментал гьур­тту хъанахъи­сса.Щалвагу Аьра­сатнавасса 500 чIаважагьил спортрал залданувун бувккунни, Европанал чемпионатрайн ххуллу ласунсса мурадрай. ХьхьичIунсса кIантту бувгьуминнавух 1- мур ЦIувкIратусса Бадавинал арс Кьадиров АьвдурахIмангу. Ванал шамилчинмур кIану бувгьунни. Аьмну вайннал командалул бувгьуну бур цалчинмур кIану.


П. Рамазанова
АьвдурахIман чIивиянацIава спортрахун агьсса, уттинингу личIи- личIисса бяст-ччаллил тIуркIурдай хьхьичIунсса кIан­ттурду бувгьусса жагьил ур. Дагъусттаннал чIава тхэквондистуран, тихун нанийни, республикалул БакIчи Владимир Васильевлущал ца самолёт­раву леххансса тIайлабацIу хьуну бур. Тиха зана шайхтурив, Васильевлул ххув хьуминнавух АьвдурахIманнухьхьунгу Барчаллагьрал чагъар буллуну бур.

-Гьай- гьай, республикалул хъунаманал дурсса къулагъас аванс хIисаврайссар, укунсса лахIзардал дуллалимур бакIуйн дуккан дуван гъира-шавкь ххи дувай, — тIий ур АьвдурахIман. ЧIа учинну жувагу ванан тIай­лабацIу ва цIу- цIусса ххувшавуртту!

Читайте также: