Хъиннихха укунсса чиваркI буну

Хъиннихха укунсса чиваркI буну

ДакIнил мутта лахъисса чиваркI жула дянив мудангу бивкIссар. Уттигъанну, чIалну хьхьурай, Ххувшаврил байрандалул гьантри бучIаннин хьхьичI, ттул телефондалул занг рирщуна. Га ия чIаххувсса Ссухъиящиял шяравасса ттул дус АьвдулхIалимов АьвдулхIалин. Ганал бувсуна ттухь цала шяраваллил хIатталлил лагма чапар дугьлагьисса давуртту дуллай бушиву. Бувсуна цаймигу жяматрал аьркинлугъру щаллу дувансса иширттаха зий бушиву. Нагу гьунттиймур кьини лавгссияв Ссухъияхьхьун.


Дахьра ссят мяйра хьусса чIун дунура, Ссухъиящиял шяраваллил хIатталлил лагма му­ххал къери дугьлагьисса инсантурал чIявушиврул на хъинну ххари увнав. Ия кIикку, катIригу ларххун, кумаг буллай Вихьуллал ва Ссухъиящиял цасса администрациялул хъунама Сулайманов СайкIугу. Ссалам-аьлайк буллуну махъ на гъан хьуссияв, цакьнива Ккуллал райондалул культуралул управлениялул хъунаману зий ивкIсса, утти­гу райондалий жаваблув­сса къуллугърай зузисса, ттущалагу хIала-гьурттусса Рамазанов МухIуттиннучIан.

— МухIуттин, ва даву дуван щин дакIнийн багьри, цу ур ванил сиптачи?
— Ва даву ччянира жямат­ран дуван ччай буссия. Ятту-гъаттарал хIатталу чапал дуллай дия. Ца-кIира шинал хьхьичI, МахIачкъалалив «Авиаагрегат» заводрал хъунама инженерну зузисса жула шяравучу Айдалаев Айдамирдул махъ буллуна укунсса масъала щаллу банна куну.

Гана гикку цувагу
Гьай-гьай, гъан хьура на ганачIангу.
— На ва даву ттуява бусланшиврул дуллай акъара. Жяматрал хьхьичI буллусса махъ бацIан буллай ура, Аллагьнал цIанийну дуллай ура, — куна Айдамирдул.
Яла гихунай гъалгъатIи ангу къавхьуна. Гъан хьун багьуна ялагу гава ттула МухIуттиннучIан.
— ХIасил, шанма прицепращалсса машиналий ларсун увкIунни гьарца аьркинмур. Ванащалва бур цала гъан-маччасса жагьилталгу, сварщикталгу. Чапар дансса затру дакъагу, ялагу ва адамина ларсун увкIунни ишла дуллансса чIатIри, кулунгру, муххал тталлу. Ялагу, жунма кIулсса куццуй, ссуттихунмай, кIинттул жула ший ччяни дяркъу шай. Мунияту, хIатталлив гьав дуклакисса чIумал, инсантал бяхълай, чарттай щябикIан къахъанахъисса ишру бикIай. МуницIунгу Айдамир лавсун увкIунни мукунсса чIумал лув бишавансса 70 кIаралугу. Жу, Ссухъиящиял жямат, ванахь хъунмасса барчаллагь тIиссару. Аллагьнал яаннав, оьрчIая чани ккакканнав. Ванащала хIала-гьурттуну техникалул чулуха кумаг буллай ур жула Ссу­хъиящатусса, Ккуллал райондалул ххуллурдал идаралул хъунама, ТIутIилаев Аьвдулхаликьгу. Ссухърагьаннил лув буссар хъинну нахIусса щин дусса щаращи. Га щаращигу бакьин бувну, гикку бигьалаган, щябикIан бюхъайсса ккурчIагу буллай буру. Айдамирдул дуллалисса давурттая эбрат ларсун, шяраву хьунни цамургу ххуйсса иш. Шяравусса щахъаннин шагьрулия бувкIминнал асар хьун­сса арцуйнусса кумаг бавурттугу хьунни…
Шяраву цала дуллалисса давурттая къабусарчагу, Айдамирдул бувсуна ттухь чан-кьансса цаятува ва цува зузисса завод­рая.

— На увссара Ссухъиящиял шяраву 1958-ку шинал. Вихьлив къуртал бувссар школа. 1983-ку шинал къуртал бувссар ДГУ-лул физикалул факультет. Ганиннина, 1976-ку шинала, увхссара на зун заводрайн. Зий икIайссияв личIи-личIисса давурттай. ЦIана зий ура заводрал хъунама инженерну. Ттул кулпат Мариятгу жула Ссухъиящиял шярава­ссар. Ванилгу къуртал бувссар ДГУ-лул гава факультет. Зийгу буссар гава заводрай производствалул мастерну. Жул бур ца арс ва кIива душ. Буттан цIа дирзсса арс Оьмаргу зий уссар заводрай цехрал хъунаману. ХьхьичIава, СССР ду­сса чIумал, жул заводрай 15-нния ливчу­сса Ссухъиящиял жагьилтал зий бикIайссия.
Заводрай дувайссар самолет­ру гьаз дайсса гидроподъемникру, самолетрал рульданул электроусилитель, самолетрайн пассажиртал лахъайсса трап ва цаймигу затру. Утти икьрал дурну дуссар итадакьлан учебно-тренировочный самолетгу.
ХIасил, хъиннихха укунсса чиваркI, цумур шяраву, цумур жяматрал дянив бухьурчагу, лявхъуну, буну!

Читайте также: