ТалихIрайсса хьуннав оьрчIшиву

ТалихIрайсса хьуннав оьрчIшиву

Ларгсса ххуллункьини Лакрал райондалул цинявппагу школар­ттай ва детсадирттай дакIний личIанну кIицI ларгунни ОьрчIру буруччаврил кьини.

Байрандалун хас дурсса шадлугъру хьунни Гъумук — хьхьичIавасса лицейрал майданнив ва кIивагу детсадрал хьхьичI.
ОьрчIру барча бан ссай­гъатирттащал бувкIун бия «Дараччи» клубрал Гъумуксса филиалданул хъунмур ПатIимат МахIаммадова. Гъумучиял «Солнышко» детсадрал чулуха Зулайхат Макьсудовал ва Ума Аьлишаевал барчаллагь увкунни оьрчIах дурсса хъуннасса къулагъа­с­рахлу.

Зулайхат Тахакьаева

Читайте также: