Нехълул мярарахун тIуркIу тIисса чIаракIлу

Нехълул мярарахун тIуркIу тIисса чIаракIлу

Нехълул мяра гьаз хъанай

Уттигъанну, ахттая махъ, Ваччату ахьтта шавайн Вихьлив най уссияв на. ЦIуну буллалисса Хъуннеххайхсса ламучIан ивну, гикку дуллалисса давурттай зияратрай унува,ттул хъирив цала чIиви машиналий лавуна ЦIуйшиял шяраваллил администратор Мадаев Малик. Нагу щяивтунав ганал машиналий. Яла муни-тания ихтилатрай бунува, ванал кIицI бувна цала гьашину ца гектар ва дачIи нехълул хъунил дургьушиву. Ттуву ва хаварданул хъинну тIааьнсса асар хIасул бувна. Маликлухьгу на нава хъинну рязишиву бувсъссия. Хъярчирай цалагу: «Чича макьала», — куна. Нагу чичлай ура.

ХIажимурад ХIусайнов
Жу, га хъу дургьусса кIанттул чIарахгу бувккун, арх хьуну бияв. Мунияту ттуща га кьини къавхьуна хъунил сурат рищун. Хъу чув дуссарив бувсуна ттухь Маликлул. Цаппара гьантрава рирщуссия суратгу. Утти кIибачIинна ттула дакIний тIааьнсса асарду хIасул був­сса хаварданул хъирив укунсса зат­ругу.

Зунттул билаят. Кувннал ва лащан бай чарттал билаятраха. Бур ва мукунссагу. Амма (хIатта ттунма къаккавкнугу) Арманиналмур билаятрай чар­тту чIявуссар тIар жучIаванияр. Буслан бикIай тайннал чарил усттартуралгу пагьмурду бушиврия. Бюхъай мукун бикIангу. Амма чарттал чIучIри бусса хъу ччяни дияйшиву бусайва ттухь ТтурчIиял шяравасса ттула дус­­нал, къалмул журардаха зузи­сса аьлимчу Куркиев Уллубинал. Баргъ лавгун махъ гай чIучIрай хIасул хъанахъисса хъатрулул ялагу цаппара ссятурдий къалмул мархри аьркинлугъирттал щаллу байсса бур. Нехъа, хъа, лухIи хъюрув, магъарда, гьулув, нувщи, чIикIунтIа, калан, къур хъанай дур жула Лаккуй хъинну ххуйну. ТIайлар, майрал ахирданий ва июньдалул дайдихьулий бичай чан-кьансса чявхъагу. Мукун бур махъсса шиннардий. Амма чявхълул бувсса зараллал хъирив бакIлахъия ялагу «чантI» куну, бургъичIан хъит тIий дачай.


МТС-ру бухьурча, гайннал цалла дувантIиссар жула хъуруннил давур­тту. Ласунссар багьай­сса багьагу. Къааьркинни микку жуна механик, слесарь, гайннунсса ччуччиялух ­луглан ва гай дакьин дуллан. Амма ва иш уттигу Ккуллал райондалийсса шяра­валлал бакIчитуран ва сакиншинначитуран бувчIлан бувар.


Хаварду бикIай ший хъуру дугьансса тракторду дакъар, гай лакьинсса комбайнартту бакъар тIисса. Мугу щялусса затри. Багьанттур. Ттун ккавккуна Дарбантлия МахIачкъалалив нани­сса ххуллул чIарав, Манасрайн биявайсса кIанттай, арендалий хъуру дугьайни, лакьайни ишла дайсса техникалул бувцIусса гараж. Колхозру хIасул дуллалийнигу бивкIссархха МТС-ру тIисса базарду. Вайннулли дугьлай ва лакьлай диркIсса хъуру. Учин мукъун, гай механизмардая ласлай диркIссар хIукумат налогругу, «амортизационные отчисления» тIий, гайннул багьлуя 10% гьарца шинах хIисаврай. Мукунни бугъ дуллай бавчусса колхозру.

ЛирчIссар му налог уттинингу. Мунияту, МТС-ру бухьурча, гайннал цалла дувантIиссар жула хъуруннил давуртту. Ласунссар багьай­сса багьагу. Къааьркинни микку жуна механик, слесарь, гайннунсса ччуччиялух луглан ва гай дакьин дуллан. Амма ва иш уттигу Ккуллал райондалийсса шяраваллал бакIчитуран ва сакиншинначитуран бувчIлан бувар. Яртал, жува зунттал хъудугьултрухха. Лабизияра хIукуматрал хъуниминнайн, бувчIин бара жула ишру, дугьлагьияра хъуру.
Яла, хъунил марщайгу щя­ивкIун, нехълул мярарая хьусса чIаллал дяних ссулу дихьлахьи­сса чIаракIуннил макьандалухгу вичIилий, ина икIантIиссара ва дунияллул заллу хьуну. Аллагьнал цалава ми чIаллу лащан бувну бур ччатIул рангираха.

Читайте также: