Муданагу сийлийсса балайчи ва артист

Муданагу сийлийсса балайчи ва артист

ЩапI куну зал бувцIусса агьлугу бавтIун, Лакрал театрдануву лайкьсса даражалий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал артист ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул оьрмулун 65 шин там шаврин хас бувсса юбилейрал мажлис.

Зулайхат Тахакьаева
Мукьархъиял махIлалул тIабиаьт кунма, ляличIину авадансса, караматсса чIугу, такьвагу дуллуну дур Заннал ХIажиаьлин. Цимил вичIи диширчагу, мякь къалиххайсса, бизар къашайсса бур ванал учайсса балайрду. Царагу концерт къашайссар ХIажиаьли кIилчингу, шамилчингу балай учин уккан къаувсса.
Халкьуннал балайрдахсса ччаву ХIажиаьливу загьир хьун дурну дур усттарсса балайчи Аьлиоьмар Аьлиевлул балайрдал.

Арснавусса гьунар итххяххан бан кабакьу бувну бур бутталгу. Шанма зуруйсса цана кумагран хIухчуну зун увцуну, захIматрахлу аккордеон пишкаш бувну бур. Аккордеон лавсукун, ххаллилну музыка бищунгу лав­хьхьуну бур. ЧIаххувсса Щангъиял шяраву школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур МахIачкъалалив строительный техникумравун.

Армиялия зана хьуну махъ зий ивкIун ур шяраву советрал секретарьну. Амма балайлухсса гъира къалевщун, Дагъусттаннал кульпросветучилищалийнгу дуклан увххун, зий айивхьуну ур филармониялий. 1978 шинал увкIун ур Лакрал театрданувун. МукьцIалунниха лирчусса шиннардил мутталий ХIажиаьли Лакрал театрдануву бугьлай ур хьхьичIунсса балайчинал ва артистнал кIану. Ванал гьунарданун ПаччахIлугърал бивщуну бур лавайсса кьимат, 2004 шинал дуллуну дур Дагъусттаннал лайкь хьусса артистнал цIа, 2017 шинал дуллуну дур Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа. ХьхьичIунсса кьимат­ран лайкь хьуну ур личIи-личIисса сий дусса фестивальлайгу.

Лакрал театрданул каялувчи Бадрижат МахIаммадхIажиевал кIицI лавгунни ХIажиаьли ушиву Лакрал театрданул сий ва бюхттулшиву ларсун наниминнал кьюкьлуву хьхьичIххуттай. МукьцIалла шинал мутталий Лакрал театрдануву дакI тIайлану бувсса захIматрахлу ванан дуллунни ХIурматрал лишангу.

Театровед Гулизар Султановал кIицI лавгунни ХIажиаьлил творчествалул диапазон гьарза-гьартасса душиву. Роллу дугьлай ушиву Аьра­сатнал халкьуннал, оьруснал ва кьатIаллил билаятирттал класси­калул спектакльлаву. ДакIний личIанну усттарну дургьусса роллу хьуну дур «Хан-Муртазааьли» спектакльдануву ХIусманнул роль, «Камаллул Башир» спектакльдануву ЗанкIал роль, «Ханума» спектакльдануву авадансса савдажар Микычлул роль.

ХIажиаьли нажагьсса чIунил, такьвалул ва гьунарданул заллу ушиврий чIурчIав дуллай, барчаллагь тIисса ихтилатру бунни Лак­рал райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул, ДР-лул Музыкантътурал союзрал хъунама Хан Башировлул, Хъунисриннал совет­рал хъунама Даниял Магьдиевлул, Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клубрал вакил Тарият Къапиевал, Дагъусттаннал культуралул зузалтрал профсоюзрал хъунмур Марзижат АхIмадовал, Да­гъусттаннал Чичултрал союзрал лакрал секциялул хъунама Илияс МахIаммадовлул,
КIамахъаллал шяраваллил бакIчи Руслан Сулаймановлул.

Юбилейрал концертрай кка­ккан бунни ХIажиаьлил роллу дургьусса спектакльлавасса бутIригу.
Юбилейрай гьурттуну бия театрданул сайки цинявппа балайчитал. Балайрду увкунни МахIаммад-Тамир Синдикьовлул, Аьбдуллагь МахIаммадмирзаевлул, Муртаза­аьли Муртазааьлиевлул, Залиххал.

Читайте также: