МахIачкъалаллал базаллувусса ва ттучаннайсса дукиялул багьри

МахIачкъалаллал базаллувусса ва ттучаннайсса дукиялул багьри

Гъаттарал дикI – 300-330 къ.
Яттил дикI – 380-450 къ.
АьнакIи – 120-150 къ.

Чавахъ (сазан) – 120-150 къ.
Судак – 250-300 къ.
Лагаву – 250-650 къ.
Ххяххиярттал аьгъушиву – 85-120 къ. ( ца литIра)
Оьлил нис – 180-350 къ.
Яттил нис – 800-1200 къ.
Шагьнал хъюрув – 80-120 къ.
Гречка – 60-70 къ.
Ппиринж – 55-65 къ.
Нувщи – 40-55 къ.
Чимус – 45-50 къ.
Лаччи – 100-150 къ.
Къур – 40-50 къ.
ЧIикIунтIа – 35-40 къ.
Калан – 45-55 къ.
Помидор – 50-80 къ.
Нисварти – 35-40 къ.
Щюллишия – 10-15 къ.
ХIуву качар – 50-55 къ.
Къурхъ качар – 60-85 къ.
Гьивч – 50-70 къ.
Хъюрт – 70-90 къ.
Ахъвазан – 150-180 къ.
Ккурмуз – 60-80 къ.
Банан – 85-100 къ.
Бяъли – 120-200 къ.

Читайте также: