Дагъусттаннал яттил дурххунни 18 медаль

Дагъусттаннал яттил дурххунни 18 медаль

Майрал 22-25-нний Аьшттарханнай хьусса Аьрасатнал гьаннарал яттил ХХ выставкалий Дагъусттаннал гьаннарал ­яттил хозяйстварттал ларсун дур 18 медаль.

ХIасан Аьдилов
Дагъусттаннал делегациялувух бивкIссар ДР-лул МСХ-лул ризкьилул ва гьаннарал яттил управлениялул хъунама МахIаммадбашир ХIалималов, гьаннарал ризкьилул отделданул хъунама Юсуп ХIасанов, фермертурал хозяйстварттал ва кооперативирттал ассоциациялул президент АьвдурахIман Абуриков ва цаймигу.

Юсуп ХIасановлул тIиму­нийну, выставка даврил мурадну бур гьаннарал ятту ябаврил ххуллий хьусса элмийсса хьхьичIуннайшивуртту машгьур даву. Выставкалий ккаккиялун бивхьуну бур Аьрасатнал 15 субъектраясса 25 жинсирал ятту. Дагъусттанная гьур­тту хьуну дур 11 хозяйство. Миннул ккаккиялун бивхьуну бур Дагъусттаннал зунттал, тушиннал, аьндиннал ва лазгиял жинсирдал ятту.
Дагъусттаннал хозяйствар­ттал ларсъсса 18 медальданува 10 дур мусил, 5 арцул ва 3 чарвитул.

Читайте также: