Вузру ялугьлай бур дуклан гъира буминнах

Вузру ялугьлай бур дуклан гъира буминнах

Июньдалул 20-нния гихунмай билаятрал вузирдавун дуклан буххан ччиминнал чагъарду кьамул буллай байбивхьуссар.

З. АьбдурахIманова
Республикалул ца яла агьам­сса вузран хIисавсса Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал аьмсса тагьардания ва гьашину абитуриентътал кьамул баврил низамрая бувсунни ректор Муртазяли Рабадановлул июньдалул 19-нний хьусса журналистътуращалсса хьунабакьаврий.
Журналистътурал суалла­хьхьун жавабру дулун хьхьичI ректорнал гьарта-гьарзану бувсунни кьамул бай комиссиялул даврия ва гьарнан аьркинсса ва балжийсса информация бушиву вузрал сайтрай.

Гьашину ДГУ-луву бусса бур 1681 бюджетрал кIану: миннува бакалавриатрайн – 1229 кIану, магистратуралийн – 422 ва специалитетрайн – 240 кIану.
— Гьар шинах кунма, гьашинугу жул мурад школарттай ххуйну дуклай бивкIсса, олимпиадарттай ва конкурсирттай гьуртту хьуну, хьхьичIунсса кIанттурдан лайкь хьусса оьрчIру жучIанма кIункIу баву, кьамул бавур. Бюджет­рал кIанттурдугу хъунмурчIин, ятинсса ва мушакъатсса оьрчIан бакъасса, хIарачатру хъунисса, лахъсса баллан ЕГЭ-рду дуллусса оьрчIанссар, — кунни Рабадановлул.

Ванал бусаврийну, математикалул ва естествознаниялул элмурду лахьлахьисса жагьилтурал 92 % вайннал вузрал студентъталну бусса бур. Гуманитар элмурдаву тIурча – 84 %. Ца кьаралданий дусса дур экономикалул, юридический факультетир­ттайн буххан ччиминнал сияхIгу. Муданна кунна сийлий дусса дур «Экономика», «Юриспруденция», «Биология», «Лингвистика», «Математика». Махъ ппур­ттуву школарттай информатикалул, физикалул ЕГЭ-рду язи дугьлагьисса ишругу чIяву хъанай бухьувкун, вай элмурдацIун бавхIуми факультетирттал сийгу лахъ хъанай дусса дур.

Ректорнал бусаврийну, шиная шинайн чIири хъанай ду­сса дур филологиялул факультетрал миллатирттал мазурдил отделениялийн буххан ччиминнал сияхI. Укунсса журалул диялдакъашиву дукьан даншиврул вайннал хIукму бувну бур ни­ттил мазрал отделениялий дуклакиминнансса стипендия кIилий хъун бан.
Абитуриентътурал чагъарду кьамул буллалисса кIанай жаваб­лувсса секретарьнал нюжмардий шамийлва агьали кьамул буллантIиссар ва ректорнал цалагу нюжмардий кIийла – итникьини ва арвахIкьини.

Читайте также: