Буттал кIану ххирану

Буттал кIану ххирану

Зумаритавал байрандалул гьантрай Хъусращиял шяраву «Справедливая Россия» партиялул кIанттул отделениялул хъунама МахIаммад Валиевлул сипталийну ва сакиншиндарай хьунни волейболданул турнир.

З. Тахакьаева
Шагьрулий ялапар хъанай ухьурчагу, МахIаммад мудангу чялишсса гьурттушинна дуллай ур шяраваллил оьрмулуву. Шиннардил хьхьичI школалул ва детсадрал хьхьичI дирхьунни качелартту. КIира шинал лув-ялув шяраву бувгьунни мурхьру. Гьуртту шай цайминнал буллалисса акцияр­ттайгу. «Жура дурмурди жучIара личIантIисса. Мунищаллу ялапар хъанантIисса» — укунсса девизралу дувай ванал гьарца цалла дуллалимур. Ва базилухгу школалул спортплощадкалий рирщунни цIусса волейболданул къиртту.

Турнирданий гьуртту хьунни шанна команда: шяраваллил жагьилтурал, «Справедливая Россия» партиялул ва шагьрурдая бувкIсса жагьилтурал. Ххув хьунни шяраваллил жагьилтурал команда, кIилчинмур кIану бувгьунни «Справедливая Россия» партиялул командалул, шамилчинмур кIану бувгьунни шагьрурдая бувкIсса жагьилтурал командалул.

Читайте также: