«Бархъаллал Нину»

«Бархъаллал Нину»

Оьмар МахIаммадов

Аьпалухьхьун лавгсса инсаннал бивкIу ляличIинува кьурчIи бивзшиву буслай, муная хIурматрай ва дазу дакъасса гъирарай гъалгъа тIутIийни, му инсан ттунагу кIулну къаикIаврий хIайп тIисса асар ликкай дакIний. Мукунсса асар бувххуна ттувун Зумаритавал зуруй Бархъаллал шяраватусса ХIаммадлул душ МахIаммадова Мяи дунияллия лавгсса хаварду баллали­сса чIумалгу. Шяраваллил агьулданул тIийкун, Мяи (Каспийскаллал жяматран ва Мааьзатри ) «Бархъаллал Нину» бивкIун бур, маслихIат цIуххингу, дакIниймур бусангу ваничIан бачайсса бивкIун бур.


ПатIимат Рамазанова
Бувну бур Мяи 1927 шинал Бархъалав, чIявусса оьрчIру бу­сса кулпатраву. Ванил шама уссу, шанма ссу бивкIун бур, Мяи – чIанма-чIивимур. КIия-кIия уссу, аьралий кIулшивурттугу ларсъсса хIаписартал, бюрунттив хьу­сса Карин ва МахIаммадрасул аьрайва ливчIсса хажалатгу духIан багьну бур ванин. Мяи щар хьуну бур цала шяравучунан, Къайбулатлул арснан Оьмар­дун.

Оьмар ва Мяи-бава

Вагу, мяйва оьрчI бусса къушлий хъуна хьусса, кулпатравугу хъунама ухьувкун, ччясса оьрмулий ичIурассагу, кьатIухссагу давурттал хъар ласун багьсса, захIматраву савсъсса, сивсусса жагьил ивкIун ур. 1942 шинал аьрайн лавгун, Ленинград шагьрулул чIаравсса частьравун агьну, блокадалул тIюпангу бувхIуну, дяъвилул къизгъинсса цIаравухгу увккун, орденну ва медаллугу хъазамрай ларчIун, зана хьуну ур.

Мяи-бава оьрчIащал

Аьрайн уциннин Каспийскалийсса сянаткартурал училище бувккусса Оьмар слесарьнал касмулий зий ивкIун ур оьрмулухун, нажагьнан дакъа къадулайсса яла лараймур 5-мур разрядрангу лайкь хьуну. Зий ивкIун ур сайки 45 шинай Каспийскаллал «Дагдизель» заводрай. Лайкь хьуну ур «ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил» ордендалунгу, «Мусил кару» тIисса хIурматрал лишандалунгу, цаймигу захIматрал бахшиширттангу. Ванал сурат шагьрулул ХIурматрал улттуя хIура къархьуну дур. Тай шиннардий Каспийскалийн бучIайцири сайки цинявппагу бархъал ликкай­сса къушну бивкIун бур Оьмардул ва Мяил къуш.

— Мааьзатлул, Мяи-бавал, хасиятирттаву хьхьичIмурну дия дакIнил гъилишиву. Дяъвилул чIумул ишру оьттувух ва къюкIливух буккан бувсса, аькьлу-кIулши хъуннасса, ласнал ляхъин лавай буллалисса, ихтилат аьчухсса, дуниял чаннану чIалачIисса, чирахъну лавхъсса инсан бия Мааьзат. ЧIаравва, чIаххуврайгу буну, на вайнначIа хъунма хьуссара учирчагума, тIайлану хьунссар, ниттил цила оьрчIаха куннасса аякьа гьарманаха дикIайва.

Щалвагу агьулданул зума-мазрай дуссар «Мяи-бавал ттул оьрмулуву хъунма­сса кIану бувгьуссар» тIисса калима. Мяи-баващал архIал дакIнил ца агьамсса бутIагу лавгунни, — тIий, сайки хъювсул буклакисса кIанттайн бияннин дакIнийн бутлай бур Мяил мачча душ Мариян Кьаландарова. Оьмардул ва Мяил арс ва душругу, миннал наслугу, нину-ппу кунма, хIарачат буллали­сса, дурккусса, захIматрал гьаз бувсса агьлу бур.

Душру Маржанат ва Раисат хIакинтал бур, личIи-личIисса давурттай зий, агьалинан бусравну бур. Арс ХIаммадма, зувинниха лирчу­сса шиннардий ихтиярду дуруччай органнай личIи-личIисса къуллугъирттай зий ивкIсса, Лакрал, Буйнакскаллал, Каспийскаллал ОВД- лул хъунаманугу, МВД-лул министрнал хъиривманугу зий ивкIсса, Дагъусттаннал агьалинан ххуйну кIулсса инсан ур. Цувагу Каспийскалий мина дирхьуну ур.

Дагъусттаннай Бархъаллал агьулданул цIа ирсирай гьаз дурсса, чумартсса агьулданул варистал хIисаврай Оьмардул ва Мяил цIа личIантIиссар миннал оьрчIал оьрчIайгу.

Читайте также: