Уттарашиву дия Шахьуйннал кьакъурув

Уттарашиву дия Шахьуйннал кьакъурув

Инсаннал хасиятрах, дакI­нил хIалданух, цамуних къадурургун, цийнура цурда щаллу хъанахъисса тIабиаьтрал дур цилла низам. Мунийн бувну дуркIунни инт, чантI увкунни лагмара цимурца.Дайдирхьунни, щалагу Дагъусттаннай кунна, Лаккуйгу Хъурдаккаврил байранну. Хьунни му мартрал 23-нний Шахьуйннал шяравугу. Гьашину Хъун Хъузалану ия КIундиннал ва Шахьуйннал шяраваллал цачIусса администрациялул бакIчи Жабир Гаммуев.


Бадрижамал Аьлиева
Махъсса шиннардий кIинттул вари чинсса ккаччил хIап, ажар­ттул э-оь къабаяйсса, лавхъсса пачлива нанисса пуркIу анжагъ бакъа ххал къашайсса Шахьуйннал шяравалу ва кьини дургьуну дия инсантурал ххарисса чIурдал, гармун-дачIулул, балайрдал аьлагъужалул. Хъурдаккаврил байрандалувух гьур­тту хьун бавтIун бия КIундиннал ва Шахьуйннал шяраваллал агьлу – кIийвамигу, шагьрурдая бувкIмигу, хъамалгу.

ДукIумур байрандалий Кьуру лавсун, гьашину Цалчинсса хъарас щунсса ният дурссия Жабирдул. Жяматран бусрав­сса, укунмагу ххаришиврий ва къумашиврий кувннал чIарав кув бусса кIирагу шяраваллил жямат хъиннува гъан бувансса даву дурунни администрациялул каялувчинал.
Ялунсса шинал Шахьував Хъурдаккаврил байран дуван­тIиссар архсса Калининг­рад шагьрулий мина дирхьусса Аьш­ттарханов Исмяиллул.

Лакку аьрщарайн барачат ликканнав! Циняв­н­нацIуннагу даркьусса, бакI­лахъиялул авадансса, дюрхъусса шин хьуннав, ва кьини дур­сса цинярдагу ду­аьртту тIайла дацIаннав! Амин.

Суратру: Мирза Аьбдуллаевлул

Читайте также: