Барачатну дугьаннав вил ххувшаву

Барачатну дугьаннав вил ххувшаву

Декабрь зуруй Москавлив хьунни грепплинграй лачIун буккаврил  «Кровью и потом 23» тIисса 71 кг. кIушиврийн бияннинсса жагьилтурал турнир. Микку  гьуртту  хьунни Москавливсса  Шяраваллил хозяйствалул академиялул студент Жалал Оьмаров (НицIавкIратусса).

Му турнирданий Жалаллул бувгьунни цалчинсса кIану. Ва барча уллалисса мажлис хьунни Академиялуву. МахIачкъалалив, 13-мур гимназиялий дуклаки­сса чIумал, ванал тренерталну бивкIун бур Аьбдул-Манап ва ХIабиб НурмахIаммадовхъул. Муния махъ, мюрщиминнуя айивхьуну, хъуниминнуйн ияннин, личIи-личIисса турнирдай гьур­тту хъанай, ххувшавуртту ласлай, ванал дурххуну дур чIярусса медаллу.

Жалал бусравну ур студентътурал ва муаьллимтурал дянивгу. Цалчинсса сессиягу буллуну бур ххаллилну. Барча тIий буру Жалаллухь ххувшаву, вания тинмайгу тIайлабацIуртту, ххувшавуртту – спортравугу, оьрмулувугу.

НицIавкIуллал
ва Варайннал жямат,
дустал, гьалмахтал

Читайте также: