Ина увсса кьини мурадирал кьинир

Ина увсса кьини мурадирал кьинир

Укунсса пишакартал гьарзану бивкIссания

Буссар халкьуннал категория, ца жула дянивсса ихтилатрайнугумахъунмасса неъмат ласун бюхъайсса.

Цанчирча гайннал оьрмулул опытрал, принципирттал, пишакаршиврул, дустурах ва жяматрах дуллалисса  аякьалул ва къула­гъасрал хIасул буллай буну тIий укунминнал чулухунмай так  ца хIурмат. Мукунсса халкьуннащал гьан дурсса чIумуй гьич  мяш хьун къабучIиссар. Мукунминнавасса  цаннан на ккалли айссар мудан Аьлил арс Ссапарбаг Аьбдуллаев! Хъинну ххаринугу икIайссара  Ссапарбаглущалсса ттула дусшиврия ва ДР-лул Жяматийсса Палаталуву архIал цачIу зий бушавриягу.

Ва ур хъинну лайкьсса, цува усса кIану чIюлу байсса адамина. Хъунмасса кIану бувгьуссар ванал Дагъусттаннал тарихрал оьрмулувугу, строительствалул арардавугу. ХIакьинугу ванайн багьайссар жучIава ца хъинну агьамсса, ЖКХ-лул аралий ва «Формирование комфортной среды» тIисса приоритетсса проектрал ялув  жяматрал чулуха­сса ялувбацIаву дувайми буржру.  ХIасил, укунсса пишакартал  гьарца аралуву бивкIссания, жуламур иш ванияр  къулайну бикIантIиссия.

Ссапарбаг Аьлиевич, вил ххаллилсса юбилей барчагу дуллай, чIа тIий ура  цIуллушиву, барачат ва вила оьрчIаясса, оьрчIал оьрчIаясса ххаришиву ва тирхханну!

АьвдулхIалим Мачаев,
ДР-лул Жяматийсса Палаталул председатель


Чан къааннав ина

Ссапар Аьбдуллаев Лакрал театрданул  хьхьичIунсса ва вихшаласса дус-ихтиварди, чялишсса  чIарахацIур. Театрданул попечительствалул советрал ца яла бусравма гьурттучи хIисаврай, жул буруккинттах вичIидишинсса чIунгу ляркъуну, ми щаллу бан кабакьу баймари. Миллатрал маз, магьирлугъ ва аьдатру дуру­ччаврил ххуллий кказитрал, радиолул  ва театрданул цуксса агьамсса кIану бугьлагьиссарив кIулсса инсан ур Ссапар Аьлиевич. Театр анжагъ агьали бялахъан, бигьалаган бучIайсса кIану бакъа, миллатрал тарихрал аьпа ва рувхIанийсса ирс ябавривусса театрданул агьамшиву цаннагу дурчIлай, цала лагма-ялттуминнангу дурчIин дуллалисса инсан ур. ТачIав чулий къаацIай театрал магьирлугърал ишккаккултрал юбилейрттал, жуява батIул хьусса артистурал аьпалул мажлисру бан­сса сиптардал. Цащала цала гьалмахталгу бувцуну учIай. ХIатта   цащава учIан къабюхълахъи­сса чIумалгума, къулагъас дакъа къакьаитай цучIав. Ссапар Аьбдуллаевлул ка-кумаграйну ва гьурттушиндарайну Оьруснал театрданул хъунмур залдануву лайкьсса даражалий хьуссар Лакрал театрданул 80 шинал юбилейрал мажлис.

УчIайссар сайки цинявппагу премьерардайн, даин цала гъан-маччацириннангу биялсса билет­ру машан лавсун. Лях гьан къаритайссар царагу сезон тIитIаву. Ванал гьурттушиндарайну чулийн дуркссар миллатрангу, щала республикалунгу хъуннасса агьамшиву ду­сса, Дагъусттаннал виричусса тарихрацIун дархIусса проектру. Личность хIисаврай, Ссапар ур хIакьсса зунтталчу — цала цува увгьусса, яхI-къирият дусса, кумаг бан хьхьичIунсса, вичIи дишин кIулсса, инсаннал дакIниймур ласун бюхъайсса, инсаннал ва миллатрал буруккинттал чIарах къа­уккайсса чув.

Жу хъунмасса барчаллагь­рай буссару Ссапар Аьлиевичлуйн, ванал чумартсса дакI­нихлу, уздан­сса давурттахлу! Ина мудангу бан бюхълай ли­чIаннав! Жула миллатрангу, магьирлугърангу ина чан къааннав! ДакIнихтуну чIа тIий буру вин чIярусса шиннардий цIуллушиву, ххаришивуртту ва талихI.

Бадрижат МахIаммадхIажиева,
Лакрал театрданул каялувчи

Читайте также: