На кутIану учивияв «Виричу» куну

На кутIану учивияв «Виричу» куну

Агарда ттухьва  щил-бунугу тавакъю бувссания Ссапарбаг­лул хIакъираву  ца мукъуйну ци учин бюхъанссия куну, на кутIану учивияв Виричу куну.

Ци заманнай ляхъарчагу, ванаву виричунан лайкьсса  хасият чара бакъа дикIантIиссия. Цала миллатрал ххазинарттаха  къайгъу буллансса гъира бушиву таватагу мунава ли­къавчуну къаличIантIиссия. Аьвзалзаманнай, хIакьину ягу  гьунттий дунияллийн уккан нясив барчагу, Ссапарбаг кунасса чув жула миллатраву бусрав-сий дусса, мукъуй цIу бусса, миллатрал бакI дургьуминнавухсса ца икIантIиссия.

Аллагьнайн щукрулийнма бикIара жула миллатрал тарих  тачIаввагу вирттаврал чулуха  мискинсса  къабивкIшиврийн. Сурхай-хан ва Хан-Муртазяли кунмаминнал кьюкьлувур жула Ссапарбаг­лул цIагу учин лайкьсса. Цанчирча гьарца заманалул бикIайнутIий  миллатрал цIанийсса буржру биттур буллалисса, мунил цIа лахъа-хъун дуллалисса  вирттал. Щил та дарчагу чувшиву – му буниялагу  чувшивур!

Миллатран агьамсса гьарцагу давривух гьуртту шай Ссапарбаг. Спонсор хIисаврай, миллат­рал цIанийсса цурда ца акция, фестиваль, выставка къашай ва хIала акъасса. Цащава шаймур бай кумаг аьркинсса укунмасса халкьуннангу. Вай цимурца ЗанначIа дучIи лякъинтIиссар! 

ХIурмат бусса Ссапарбаг! Барча вил юбилей! Вил оьрмулуву ххарисса кьинирду чан къаданнав вания тихуннайгу. Хъунасса Заннал вин дуллуну дур адаминал чувнаву дикIан лайкьсса  яла язими хасиятру – вихшаласса кулпатрал заллу, тухумрал, щарнил ва миллатрал цIакьсса бакIчи, мукъул заллушиву дан бюхъайсса виричу! Нарив ттула чулуха вин ва гъан-маччанан чIа учивияв так цIуллушиву! Лакрал миллатрал хъаннил цала арсругу, ина эбратран уцлай, виха лав­хьхьусса виртталну тарбия баннав! Мукунсса арсру буссаксса миллатгу буссар!

Гульшан Хасаева,
«Дараччи» клубрал хъунмур   

Читайте также: