Бувала лакку мазрайсса жап

Бувала лакку мазрайсса жап

«Ссалам аьлайкум, лакрал жямат, цукун буру?!»
Ци хаварду бия ва нюжмардий лакрал группалуву?
Цалчинва цалчин ччива, администраторталгу, группалувумигу рязину, цахъи даххана дурссар группалул цIа. Утти жула группалийн «Лакку билаят­рал рухI» учайссар.

Андриана Аьбдуллаева
Группалувун бухлахими ва буххан ччими чIявусса бур. Группа гьарта-гьарза хъанай бур.
Кувннал кувннахь бусанмур, кIибачIинмур чансса ба­къар. Ххуйсса хаварттаягу циняв цачIу ххари шару. Масала, ­гр­уппалувусса Минаханнул бувсунни цила ссил оьрчI Къубатаев МахIаммад Аьрасатнал СБИ ММА-лул чемпион хьушиву. Ваная жу личIину чичинну.

Цамургу ххарисса хавар: группалул администратор Разита Мушидовал сипталий, вара «Лакку билаятрал рухI» тIисса цIанилу МахIачкъалалив тIитIлатIиссар ахIвал кIюласса, чIявусса оьрчIру бусса кулпатирттан кумаг буллансса фонд. Фондрал филиаллу бикIантIиссар шаннагу лакрал районнай. Ва давриву чялишсса гьурттушинна дуллай Разитал цалчинма кумагчигу ур группалувасса Билал. Сант дагьну дунура, оьвчаву дуллай буру лакрал жяматрайн зунна аьркин къадагьлагьисса, чIири хьусса янна-ус ягу кумагран цамур цичIав дулун ччисса инсаннаща ларсун бучIан бюхъайссар фондрайн. ХIакьину, гьунттий жу ми ларсун бучIансса кIанттурду лякъинну. Оьвчияра жуйн. Ва ххаллилсса даврицIун Аллагьнал кабакьиннав.

Ялагу, ва нюжмардий Москавливсса жул дустал бавтIунни группалуву ца яла цинявннан ххирамур ва сий думур лакку душнил. Инишатусса Светал. Светал тIааьнсса чIунийсса аьчух­сса жап бакъахьурча, группалувуми бизар хъанан бикIайссар. Цуппагу шагьрулул душ бунугу, ца цIу буну лакку мазрай гъалгъа тIун бикIайссар.
Карашатусса ГулсуннучIа буссар нукIувасса ва цIанасса лакку балайрдал авадансса архив. Ванил вай группалуву бишайссар, цинявнал неъмат ласланшиврул. Цал-цал группалухьхьун ссаламгу шеърилийну булайссар. Ва ялагу, уттигъанну жул группалувусса Зулайхатлул душнил Милана ХIусайновал лакку мазрал шеърирдал конкурсрай гьуртту хьуну тIий ларсунни бахшиш.

Магьди тIурча, жу ххуттава къабуккан ялув авцIуну уссар.
Аликлулгу, кьаагьнугу ив­кIун, ца-ца цIу бусса хъярч-мах­саралийсса рихшант дувай­ссар.
Имарагу шаттирахун «Илчи» дакIнийн бутлай буссар.
Группалуву сайки циняв бур аьчухсса, бусан-учин кIулсса, хъярч-махсартту бусса, яла-яларив, миллатрах ччаву дусса, ниттил маз ябан ччисса.
Гъанну кIулну бакъанугу, жу ххира хьуру кувннан кув.

Кьини ххарисса хьуннав,
Хавар ххуйсса баяннав,
Гьарца бивзсса шаттирал
ТIайлабацIу хьхьичI хьуннав.

Укунсса буссар жул группалувусса ссаламру.

«Лакку билаятрал рухI» группалувун буххан ччай оьвтIиссагу бур. Мукунсса каши так группалул администраторнахьри дусса. Оьвчияра ва номерданий: 89263838888. Разита.

Читайте также: