Буллан бивкIунни Хъюйннал ламу

Буллан бивкIунни Хъюйннал ламу

НурмахIаммад ХIусайнов

Махъсса мукьра-ххюра шинал мутталий хъинну нигьачIавуну бушиврия чIун-чIумуй буслай буссияв жу «Илчи» кказит­рай Ккуллал райондалийсса Хъуннеххайхсса, Хъюйннал шяраваллил лувсса, ламуяту. Ва ламул ялтту дирхьусса муххал ригеллу лархIуну дия, чуллахсса буржругу хъяхъа куну бия. Утти редакциялийн бувкIунни ххуйсса хавар.

ЦIусса шин дайдишин ца нюжмардул хьхьичI Хъуннеххайхсса Хъюйннал лувсса ламу цIусса буллансса хIадуршиннарду дуллан бивкIунни. Шикку зий дур бульдозер, экскаватор, самос­валлу ва автокран. Ламу бувансса аьркинлугъру ларсун букIлай бур. ХIасил, дайдирхьунни цIусса ламу буллалисса давурттив.
На уттигъанну лавгссияв ги­ккун. Ттуйн бакIрайн агьуна давурттал мастерну зузисса Хъусращиял шяравасса ХIусайнов НурмахIаммад.

Бухмур ламу

Мунал бувсуна ттухь укунсса затру:
— Ва ххуллу хъанахъиссар «Гъумучи-Вихьул-Ваччи» тIисса ххуллуну. Шиккун ва ламучIан дияннин Гъумучату дур 21 километра. Ва ламу бувансса проект дурссар «ДагДорпроект» тIисса Проектру дувай институтрал. Ламу бувантIиссар, бухмур ламу цалсса лекьан къабувнува, ванил ялтту чулийх, — куна ванал.

ТIайлабацIу баннав.

Читайте также: