Барча уллай буру

Барча уллай буру

Вай гьантрай 55 шин барт ларгунни жул одноклассник Хъусращиял шяравасса АьвдурахIманов Муса Жавраиллул арснан.

Муса жул классраву яла хIал бавкьума, дакI-аьмал аьчухма оьрчI икIайссия. ХIакьинусса кьинигу ва уссар цащалва архIал 10 шинай дуклай бивкIсса оьрчIал ва душваврал дянивсса ччаву хIура хьун къаритлай, кувнная кув арх буккан къабитлай, циняв цачIун буллай.

Муса барча дуллай буру оьрмулул юбилей! ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, дакIниймур барт лаганнав, душния талихI-тирхханну ккакканнав. Гихунмайсса оьрмугу инсантуран ххирану ва бусравну бутансса каши-кьудрат дуллуннав вихьхьун.

Мудангу вил хIурмат бусса, архIал дуклай бивкIсса оьрчIру ва душру.

Аватар

Имара Саидова

Журналист, обозреватель. Освещает культурные собыия в Лакском и Новолакском районах.

Читайте также: