Барча буллай буру

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча буллай буру Ххюлуссунал шяраватусса Жалилуллагьлул арс Абубакардул ва Лайлалул душ ПатIиматлул ташу, чIа тIий буру зун аьзизми, чанна­сса , цанная ца ххарисса, рязи­сса , цаннан ца бувчIлачIисса оьр­му.

Муси ссусласисса, сими тIатIлатIисса оьрму, кулпатраву нахIу-хIалимшиву!

Жалиндалул кIараллих
КIинилул кюру баннав,
Наврузбагнал бакI-ччаннай
Давран-давлат бацIаннав!

Жугу зуха дуаьлийсса зу ххирами


Дадаева

Январь зурул 20-нний 70 шинал юбилей бартлаглай дур чIярусса шиннардий жущалва архIал зий бивкIсса, хIурмат лавайсса Дадаева РайхIанат Залимханнул душнин.

ДР-лул ПаччахIлугърал экономикалул отделданул хьхьичIунсса пишакарну зий РайхIанатлул дурссар кьунния лирчусса шинну. ДакI-аьмал хъинсса ва аьчух­сса хасиятрайну ххирасса бия ва коллегахъан. Дан-дитанмур, учин-бусанмур кIулсса РайхIанат хIакьинусса кьинигу архIал зузиминнан хъамакъабитай.
ДакIнихтуну барча дуллай буру РайхIанат Залимхановнал юбилей.

ЧIа тIий буру цIуллушиву, талихI ва тирхханну, хъуни-хъунисса ххаришивуртту. Вил дакIнийцири мурадру бартлаганнав, наслулул ххари буллай личIаннав! Вин кIулссар, инава жун ххирашиву ва тачIавгу хъама къабитайшиву.

Даврил уртакьтал


Кажлаев

Жула лакрал ва Дагъусттаннал хъунасса арс, дунияллийх цIа дурксса композитор, СССР-данул халкьуннал артист МахIаммадлул арс Мурад Къажлаев ниттил увну январь зурул 15-нний хьуссар 88 шин.

Увсса кьинигу барачат дуллай, чIа тIий буру Мурадлун цIуллусса оьрму, рахIатсса, ххарисса гьантри!
Вил цIанил бюхттул бувссар Дагъусттан, хъиннува бюхттул був­ссар бюхттулнувасса Лакку улча.
Ина увсса кьинилуцIун бавхIуну, бишлай буру вин цIа куну Ссугъури Увайсовлул чивчусса шеърирдал вай ххаругу.

«Илчи» кказитрал редакция


ЦIусса шин дайдихьлахьисса гьантрай оьрмулул 70 шинал юбилей хъанай дур жул аьзизсса уссин — Хъусращиял шяравасса Ванатиев Рамазан Кьурбаннул арснан.

Жул хъунама уссу Рамазан ляличIину аьчухсса, инсантурал чIарав ацIан хIадурсса, ичIувагу цинявннащал хIал бавкьусса инсан ур.

ЧIярусса шиннардий Дагъусттаннал МВД-лул органнаву дакI марцIну зий, цикссагу хIукуматрал наградарттан, барчаллагьрал чагъардан ва инсантурал чулухасса вихшалдаран лайкь хьусса уссу Рамазан жун мудангу эбратну уссар.
Ххирасса уссай!

ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, ужагърай нахIушиву, вания тихунмайсса оьрмугу бусравну бутансса каши ва кьудрат. Ина вила оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай личIаннав!
Мудангу виха дуаьлийсса, ина ххирасса ссурвал,
уссурвал ва цинявппагу гъан-маччами.

Читайте также: