Барча зул пишакаршиврул байран

Барча зул пишакаршиврул байран

— ДакIнихтуну барча тIий бура ттунма ххирасса «Илчи» кказитрал коллективрахь пишакаршитврул байран — Аьрасатнал печатьрал кьини.

«Илчи» кказит — бувагу бусса ца ниттил мазрай буклакисса кказит. Буттал шяравун лавгсса чIумал итталун багьай «ЦIубарз» журнал ва «Ххяххабаргъ» кказитгу.

Амма «Илчи» кказит ттул ужагърайн буххайссар му буклай байбивхьусса шиная шинмай. 27 шинал лажиндарай на мунийн цалагу хаин къавхьуссара. Агарда, буккин чIун къархьуну, лях лавгсса номер махъ бухьурчагу, букъавккуну къабитара. Ца-цал багьай кIива-шанма номер архIал буккингума.

Барчаллагьрай бура кказитрай хъуннасса къулагъас Лакрал театрданул оьрмулух ва даврих дуллай бушиврухлу. Кказитрай зий бур цала даву кIулсса лавайсса даражалул пишакартал. Ттун мудангу гъира бикIай буккин гьарца жула премьералуя, концертрая, гастроллая махъ миннал чивчусса пикрирду.
Мува куццуй, гъирарай дуккара лакрал оьрмулийн дагьайсса макьаларттугу. Республикалий ва мунил кьатIув ялапар хъанахъисса ттула ватанлувтурая ттун кIул шай так «Илчи» кказитрайхчил . Лакрал миллатрал бюхттулсса ва виричусса тарих, ппухълуннал лавгмур, жунна хъамаритлатисса аьдатру вай цимурца жунна хъамакъаритаврил цIаний зий бур «Илчи» кказитрал багьа бакъасса коллектив.

Хъинну ххирар дуккин «Адабиятрал лажин». Ххуй бизай му лажиндарай хьхьичIунсса шяиртурал шеърирдащал буккултралми шеърирдугу бишлай бушиву.
Лакку билаятгу, миллатгу, ниттил мазгу ххирасса инсаннан мудангу лякъинтIиссар «Илчи» кказитрай буккинмур. Цува лаккучура тIисса, ца хъис-духтурчангу цала Ватан ххирасса лаккучнал ужагърайн буххан аьркинссар «Илчи» кказит.
ТIутIайх бичу, жул ххирасса «Илчи» кказит!

ДАГЪУСТТАННАЛ ХАЛКЬУННАЛ АРТИСТКА САНИЯТ РАМАЗАНОВА.

https://youtu.be/aMXAehZGsic

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: