Барча бавуртту

Барча бавуртту

Гасанов Салих

Ва зурул 28-нний Читтуратусса СалихIлул арс ХIасанов Муслимлун там хъанай дур оьр­мулул 80 шин.
ХIурмат лавайсса Муслим!ДакIнийхтуну барча дуллай вил юбилей, чIа тIий буру цIуллушиву, талихI-тирхханну, ххарисса, лахъисса оьрму, вилва оьрчIругу, оьрчIал оьрчIругу лагма лаган бувну.


Щаллу хьуннав вил дакIнил цинявппагу мурадру. Вин тачIав ссалчIав буруккин къабагьаннав, къушлия барачат чан къахьуннав. Ина мудангу жул чIарав авцIуссара, чил балагу, чил къювугу, ххаришиву-къумашивугу виллану хIисав дурссар.
Ина бувсса захIматгу, увку­сса махъгу жун мудангу эбратну хьуссар. Жу вияту пахрулий, ххарину буссару. Ина жунгу, вила оьрчIангу бусравнува оьр­мулул уччиннин итаннав.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса ссурвал Илиясовхъул


ЦIусса шинал дайдихьулий ниттил увну 85 шин бартларгунни чичу, публицист, жяматийсса ишккакку, хъунмасса хIаллай радиолий зий ивкIсса зузала, «Илчи» кказитрал муданасса дус, Ккуллал шярава­сса Юсуплул арс ХIасанов Гьаруннун. Барча уллай, чIа тIий буру Гьаруннун цIуллушиву, хъиншивуртту. Ххираминнал ххари уллай итаннав ина оьрмулул уччинцIа!
Дустал, гьалмахтал


Барча, уссай, вил юбилей!

Ниттил увсса кьинилул
Байран вихь барча дуллай,
ЧIа тIий бура цIуллусса
Ттуршра шинал юбилей!

Нурданул чирахъ уссай,
Жул ичIува гъили баргъ,
Ссавруннай чанна цIукуй,
Жул ххазинай, жул талихI.

Ханна-ХIаллил кIалахIи
Жу виха лащан бару,
Дуцуртту ххаллил тIутIив
Жу вийну ххал дигьару.

Ххяххабургъил гъили бай
Вираттаннил лахъ бакIу
Вил бюхттулшиврул чIарав
ЧIивину чIалан бикIай.

Чунмай буругарчангу,
Вил симан ххал шай, уссай,
Ттул дакIнилгу парх учай,
Янингу чани ххи шай.

Къушиева Айманат

Читайте также: