ЦIакь хъанай бур дусшиврул ламурду

ЦIакь хъанай бур дусшиврул ламурду

Бадрижат МахIаммадхIажиева
ва ХIава АхIмадова

Аьрасатнал Культуралул министерствалул Федерал программалул кабакьаврийну хъанахъисса кувннал кувнначIансса гастроллал лагрулий Апанни Къапиевлул цIанийсса Лакрал

музыкалул ва драмалул театрданул гьашинусса шинал кIирайра гастроллу хьунни Ханпаша Нурадиловлул цIанийсса Чачаннал Рес­публикалул драмалул театрданийн. 


Зулайхат Тахакьаева
Вана итникьини Дагъус­ттаннайн цIунилгу бувкIунни чIаххувсса республикалул театр. Ххуйну кьамул бунни тай жучIава ва базилухгу.
М. АхIмадов авторсса «Ша­ппайсса ххуллу» тIисса спектакльдануву ккаккан увну ур, цала ватандалий тIалавну къалявкъукун, «тархъансса творчествалул» хъяврин увну, Парижлив ивзун, тих цIусса оьрму байбихьлахьи­сса художник. Художник Кюри хIарачат буллай ур чил билаят­рай цала кIану лякъин ва мунищала архIал цала миллатрал хасшивугу дуруччин.

ТIааьнсса хьунабакьавур­ттащал архIал Кюри ириллай ур тIааьнбакъасса иширттахьхьунгу. ДакIничIангу, пикрирдачIангу архсса жямат­раву цанмасса кIану лякъин­сса ганал хIарачатругу ссайнчIав буклай бакъар. Ялунгума га личIлай ур цана цувалу, дурчIин захIматсса законнал ва низамирттал дянив. Ганан ххишала ччай бакъар гъурбатрай оьрму бутлан. Амма бюхъантIиссарвав ганаща ватандалийнай зана хьун? Тамашачитуран личIлай бур ва суалданухьхьунсса жаваб лякъин.

Спектакльданийн бувкIун бия Дагъусттаннайсса Чачаннал диаспоралул вакилтал, Дагъус­ттаннал паччахIлугърал университетраву ва медициналул университетраву дуклакисса студентътал.
Спектакль къуртал хьуну махъ, Лакрал ва Чачаннал театр­дал дянивсса дусшиврул арардаягу бувсун, тамашачитурахь барчаллагь увкуна Бадрижат МахIаммадхIажиевал ва ХIава АхIмадовал. Дагъусттаннай ялапар хъанахъисса чачаннал цIания барчаллагь увкуна Ханпаша Нурадиловлул гъанчунал.

Читайте также: