Цинявннал зума-мазрайсса шаэр

Цинявннал зума-мазрайсса шаэр

МухIуттин Чариновлул юбилейран хас дурсса батIаврил хъамал ва шаэрнал гъан-маччами

Жула лакрал ва Дагъусттаннал цIанихсса шаэр, лакрал халкьуннал гимнрал автор МухIуттин Чариновлун 125 шин шаврин хас дурсса батIаву хьунни Н. Юсуповлул цIанийсса Респуб­ликалул оьрчIал библиотекалий.

Му сакин дурну дия миллатирттал литературалул отделданул хъунмур Ххадижат Агъаевал.


Бадрижамал Аьлиева
БатIаврий гьуртту хьуна Дагъусттаннал халкьуннал чичу, «ЧIавалачин» журналданул хъунама редактор Мирза Давыдов, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Космина Исрапилова, чичу, «ЦIубарз» журналданул хъунама редактор Хизри Илиясов, МахIачкъала шагьрулул школарттай ккалаккисса лакрал оьрчIру ва лакку мазрал учительтал. БувкIун бия шаэрнал гъан-маччамигу: МухIуттин Чариновлул уссил душ Шамсият Чаринова, уссил арснал кулпат Ххадижат Чаринова, уссил арснал арснал арс Шамил Чаринов, уссил арснал арснал душ Ххадижат Чаринова.

Ихтилатру буллалими лях-карах кIицI лаглай бия шаэрнал, драматургнал оьрмулул ва творчествалул агьамми датарду ва ишру.
Увну ур МухIуттин 1893 шинал ХьурукIуннал шяраву. Зий ивкIун ур Бакуй учительну. Бакуй къуртал бувну бур Шяраваллил хозяйствалул институт. Ва хъанай ур дуклаки оьрчIансса лакку мазрайсса цалчинсса луттирдал ва хрестоматияр­ттал автор. Зувилку шиннардий МухIуттин Чаринов зий ивкIун ур

МухIуттин Чаринов

Дагъусттаннал тарихрал, мазрал ва литературалул элмурдал институтраву. 1934 шинал кьамул увну ур Чичултрал союзравун. Шаэр аьпалул хьуну ур 1936 шинал. Цала лахъи ба­ъасса оьрмулий чивчуну бур лак­рал культуралул ца ххаллилсса бутIану хъанахъисса пьесарду: «ХIабибат ва ХIажияв», «Шагьалай», «Шумайсат».
Шаэрнал оьрмулиясса ва творчествалиясса гьарза-гьартасса ихтилатру бувна Мирза Давыдовлул, Космина Исрапиловал, Хизри Илиясовлул, Ххадижат Агъаевал, Шамсият Чариновал ва м.ц.

Дуклаки оьрчIал бувсуна шаэрнал биография, дурккуна мунал назмурду, ккаккан бувна мунал чивчусса «ХIабибат ва ХIажияв» пьесалувасса бутIа.
Шаэрнал мукъурттийсса балайрдайну мажлис чIюлу бувна ДР-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку Жанна Кьурбановал.
БатIавривух гьуртту хьусса гьарцагу школа лайкь хьунни цIуну итабавкьусса МухIуттин Чариновлул луттирдан.

Читайте также: