Лакку душру – цIуллушиврул къаралданий

Лакку душру – цIуллушиврул къаралданий

ПатIимат Оьмарова

Оьрмулул хъит ахттая чулийн щуну мукьах, духтуртурачIангу ччя-ччяни гьан багьлан бикIай. Най буна учин, хIакинталгу личIи-личIисса бакIрайн багьай: цавай – къашайшалтрая бизар хьусса, вайми, къашайшалах хъинну вичIигу дирхьуну, му къулай авриву дакI дирхьуну зузисса.

Ттул ихтилатгу нава яхъанахъисса Редукторный поселокрайсса халкьуннал цIуллушиврул ялув аякьалий бавцIусса, даврий хъинну бусравну ва хьхьичIунну зузисса, цала даврих ччаву дусса участокирттал хIакинтураяр. Вай бур лакку душру, лакрал «амазонкахъул» учирчагу, къааьйкьинссара: терапевт Оьмарова ПатIимат ХIасанхIусайннул душ ва Жалиева Сажибат ХIажинал душ.

 


Сажибат Жалиева

Вай душваврал зузаврил чIун­гу къашайшалт кьинибархан кьамул буллансса куццуй сакин дурну дур: ца – кIюрххил, ца – ахттая зий бикIай. Кабинетругу 3-мур зивулий цаннил чIарав ца бур. Цивппагу дустал бур.
ПатIимат бур Ахъушиял райондалийсса Уручуллал шяравасса. Ва бувну бур 1980-ку шинал Пермь шагьрулий. 1998-2003 шиннардий бувккуну бур Дагъусттаннал медакадемия. ЦIанасса чIумал ва бур участокрал хIакин-терапевтну 1-мур поликлиникалий ва «Целитель» поликлиникалий.
Буккай ПатIимат ккаккан був­сса графикрай участокрал ялттугу. Ва бур дакI хъун дакъасса, цайминнан рахIатсса инсан.

Сажибат бувну бур 1946 шинал. Ппу ХIажи ур ЧIурттащатусса, нину дур къумукь миллатраясса. Ванин ххуйну кIулли лакку мазгу, къумукь мазгу. Арулва класс бувккуну бур ЦIуссачIурттахь, лавайми классру – Каспийскалий ва Яхсайлив. 1970-ку шинал къуртал бувну бур Мединститут. Ва зий бивкIун бур 2-мур ва 5-мур поликлиникалий аьмну 20 шинай. ЦIана ванил даврил стаж бур 48 шин. ЦIана ванихь дур 2000-ннаяр ххишаласса инсан усса участок.
Сажибатлул оьрмулул гьалмахчу, аьпалухьхьун лавгсса Жалиев Фрунзе Шушиннал шяраватусса цIанихсса ятIул партизан Жалиев Адамлул арс ур.

Ласнал буттал цала арснан Фрунзе цIа дизавриягу ва укун буслай бур: «Шушиннал Адам дусну ивкIун ур та чIумалсса революционертуращал, мунияту цала оьрчIангу Фрунзе дирзун дур. Цува угьара хьувкунгу, мунал аманат бувну бур цала арснал оьрчIан Апанни Къапиевлул цIа дизара куну. Мунияту Сажибатлул цила арснан Апанни дирзун дур.
Вана укун лакку душру Оьма­рова ПатIимат ва Жалиева Сажибат 1-мур шагьрулул азарханалучIасса поликлиникалий зузиминнал ва цала хъин буллалисса къашайшалтрал дянив сийгу, хIурматгу ххисса пишакартал бур.

ЧIал къархьуну жула ялун ЦIушингу най дур. ЧIа учинну вай жула лакку душвавран цIуллушиву, буллугъшиву ва хъунмасса хIаллай уттигу халкьуннал цIуллушиврул ялув бацIансса кьудрат.

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

Читайте также: