ЧIа учинну чIавасса шахматIиснан тIайлабацIу

ЧIа учинну чIавасса шахматIиснан тIайлабацIу

Давид Къаллаев

Вай гьантрай Москавуллал школарттай байбихьулул классирттал оьрчIал дянив хьусса шахматирттал турнирданий хьхьичIунсса кIану бувгьунни Хъювхъиял шяравасса Мурадлул ва Русалинал арс Давид Къаллаевлул.

Андриана Аьбдуллаева
«Мусил пешка» тIисса интеллектуал турнирданий цува дуклакисса 641-мур школалул цалчинми классирттал дуклаки оьрчIаву Давид кIилчин увккунни. Ниттил Русалинал бусласимунийн бувну, Давид школалий шашкардал секциялийн занай усса ур, шахматрурив ванан шава уклай лавхьхьуну бур. Спортрахун агьну ур ва 4 шин хьусса чIумала.

Цал ца шинайсса занай ивкIун ур самболийн, яла – тайский боксрайн. ЦIана ва хIадур хъанай ур цIусса шинал хьунтIисса ва спортрал бяст-ччаллаву гьуртту хьун. Давид зат кIул хьун ччи­сса, гьармуних гъира бусса оьрчI ур. Школалийгу ва ххювардай дуклай ур. Махъсса ппурттувурив, «лезгинкалий» изан ла­хьхьин ччай, къавтIавурттайнгу занан ивкIун ур.
Дагъусттанчунал цIа лайкьну дуручлачисса, гьунар бусса, итххявх­сса жула лакку оьрчIан чIа учинну тIайлабацIу!

Читайте также: