Хъин дайдихьу хьуннав

Хъин дайдихьу хьуннав

Уттигъанну хьунни Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул исполнительный властьрал органнал каялувчитуращал­сса ва районнал хъуниминнащалсса семинар-совещание.

А. Аьбдуллаева
Ххуйсса ккаккияртту чIа­лачIисса районнал ва шагьрулул округирттан буллунни дипломру ва арцуйнусса бахшишру. Шинал хIасиллайн бувну предгорный даралул районнаву цалчинсса кIану бувгьунни ЦIуссалакрал райондалул.
Хъин дайдихьу хьуннав. Ванияргу бюхттулми наградарттугу ласлай ккакканнав. Райондалул иш бачиннав, цIа-кьини бюхттул хьуннав.

Читайте также: