УГИБДД-лул цIусса хъунаманащалсса хьунабакьаву

УГИБДД-лул цIусса хъунаманащалсса хьунабакьаву

Итни кьини, декабрь зурул 17-нний, «Дагестан» РИА-лул залдануву хьунни цIуну ивтсса Дагъусттаннал УГИБДД-лул хъунама Александр Шалагиннул пресс-конференция.

Ванал бувсунни щалагу Аьрасатнаву цуксса къулагъасрайн лавсун бу­ссарив ххуллурдай мюхчаншиву дузал даврил масъала. ДакIнийн бувтунни 2018 шинал январь зуруй Аьрасатнал ХIукуматрал цIакь дуршиву билаят­рай мюхчаншиву дуруччаврил стратегия. Мунийн бувну 2030-ку шинайнин ххуллурдай инсантал оьрмурдацIа хъанахъисса ишру бувагу къахьун­сса, сайки бухлаган бансса чаранну лякъинтIишиву. Хъирив Александр Шалагиннул кIул бунни журналистал республикалул ххуллурдайсса тагьарданущал.

2018-ку шинал декабрь зуруйн бияннинсса чIумуву республикалий сияхIрайн ларсун дур 1585 ДТП. Миннуву оьрмулуцIа хьуну ур 329 инсан, цIунцIияртту хьуну дур 2426 инсаннан. Ларгсса шинал вара чIумуву хьуну дур 1681 ДТП (96 ДТП ххишалану). ОьрмулуцIа хьуну ур 403 инсан, цIунцIияртту хьуну дур 2604 инсаннан. ЧIалачIисса куццуй, чан хьуну дур цирда ДТП-ттугу (5,7%-рал), миннуву оьрмулуцIа хьуминнал (18,4%-рал) ва щавурду дирминнал (6,8%-рал) ккалгу. ЧIярусса дур балугъравун къабивми хIаласса ДТП-тту. Нанисса шинал мукунсса 215 авария хьуну дур. Миннуву 16 шинавун бияннинсса оьр­мулувусса 30 инсан ивкIуну ур, 247 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур.

Журналистурал суаллахьхьун жавабру дуллай, Александр Шалагиннул бувсунни, аьрххи-ххуллийн бувкминнал мюхчаншиву дузал даву мурадрай, федерал трассалий ва шагьрулул ххуллурдай камерарду бишинтIишиву ва цаймигу чаранну ляхълантIишиву инсантал ххуллурдай бала-апатIрая буручлансса.

Читайте также: