ОьрчIавун гьавас бувтунни

ОьрчIавун гьавас бувтунни

Вай гьантрай Каспийскаллал ОМОН-лул зузалтращал хьунабакьин бувкIунни автомобил ххуллурдал колледж­рал 1-мур курсирал студентътал.

А. Аьбдуллаева
Каспийскаллал ОМОН-лул командирнал хъиривчутурал — полициялул полковниктал Рамазан Аьлихановлул ва МахIаммад ЯхIияевлул, роталул командир, подполковник АьвдулвахIид Аьлиев­лул студентътуран экскурсия бунни цала базалий.

ХIаписартурал бувсунни цалла кьюкьлул тарихрая ва зузи кьинирдая. Студентътуран ляличIинува асар хьунни къуллугърал бурж биттур буллай жанну дуллусса зузалтрая бувсмур. Хъирив ххал дунни ттизаманнул битай ярагъ ва спецназрал зузалтрал ла­ххия (экипировка) ккаккиялун дирхьусса выставка. Ва кьини оьрчIаща, канил бувгьуну, ххал бан бювхъунни бунияласса аьра­ли ярагъ. ОьрчIавусса гьавас чIалай, хIаписартурал бивтунни ми лаххия цайнна ларххун, ххал дан.

Яла вайннал ххал бунни зузалт уграт шайсса кIанттурду, мукунна хасъсса техника – БТР, «Тигр», «Урал». Яла дакIний личIансса хьунни тиккусса кка­ччащал кIул шаву. Кинологтурал бувсунни жяматийсса низам дуруччавриву ккаччал цуксса хъар лахълай буссарив, цала ми цукун махь бувайссарив.
— Жу барчаллагьрай буру ОМОН-лул каялувчитурайн, жула оьрчIан ва дакIний личIансса экскурсия бувну тIий. Укунсса мероприятиярттал бияла хъунмассар оьрчIру Ватан ххирану тарбия бавриву, — увкунни колледжрал преподаватель Шахри Нуруттиновал.

Читайте также: