КIира арцул медаль

КIира арцул медаль

Рамбла тIисса Изрияэлнал шагьрулий хьунни тхеквандолул дунияллул халкьуннал дянивсса турнир.

Муний дагъусттанлувтурал ларсунни 2 арцул медаль: юниортурал дянив 63 килорай ХанмахIаммад Рамазановлул ва мура кIушиврий балугъравун бивминнал дянив Руслан Аьлиевлул. Финалданий му, ца балл чан хьуну, 15-16 счет­райну ух хьунни Португалиянал вакилнаяр.

Турнирданий уклай ивкIссар уттигу ца дагъусттан тхеквандочи Булат МахIаммадов, амма мунан мяркьу хьунни бачIифиналданул цIаний уккаврий.

Читайте также: