Кислуву арцу дакъанма щаллу хъанантIиссару

Кислуву арцу дакъанма щаллу хъанантIиссару

Вай гьантрай Краснодардай хьуссар Аьрасатнал Кьиблалий­сса регионнай арцу канил къадургьунна хъус машан ласай­сса инфраструктура машгьур даврин хасъсса батIаву.

З. АьбдурахIманова
Аьрасатнал Хъун банкрал каялувшинна ва ЮФО-райсса ва СКФО-райсса Сбербанкрал филиаллал каялувчиталгу гьурттуну був­сса видео-конференциялий кIицI лавгун бур билаятрал кьиблалийсса регионнай банкрал операциярттал 25, 1% ишлану бушиву. Аьрасатнаву дянивну вай операциярттал 40,3 % ишлану бусса бур.

Гьантлия гьантлийн онлайн-банкрал хIаллихшиннарду ишла дуллалаву машгьурну дусса дур Дагъусттаннай, Чачаннаву ва Ингушнаву. Банкрал пишакартурал бусаврийну, ларгмур шиная гьашинунин онлай-банк ишла буллалисса муштаритурал кьюкьа 11 % хъунна хьуну дур. Ва бакъасса, машан ларсъсса хъуслихсса арцу дулавугу, канил къадургьуну, карточкалия ягу онлайн-банкрайхчIин тIайла дуккаву 10%-рая 57 %-райн лархъун дур.

«Сбербанк-онлайн» тIисса приложение гьарца кьини ишла дайсса дур 6 миллион инсантурал. Гьарца зуруй «Автоплатежрал» кумаг­райну машан ласайсса, даххай­сса хъуслицIун дархIусса 8 миллион «платежкардал» байсса бур.
Махъсса кIира шинал дяниву Юго-Западрал банкрал регионнал каялувчитурал кумаграйну кIантту-кIанттурдай халкьуннал арцу канил къадургьунна ишла дайсса цимирагу проект щурущи дурну дур. Вайннал мурадгу бур вай проектру шяраваллил кIанттурдай ялапар хъанахъисса халкьуннал дянив машгьур дуллансса.

ЦIана ца яла агьамсса ва къулайсса «Безналичный транспорт» тIисса проект щуруй дусса дур Краснодардай, Ставрополлай, Рос­товрай ва Сочилий. Гьарца зуруй вай шагьрурдай агьулданунсса транспортраву 1 миллиондалийн бивсса платежрал операцияртту байсса бур. Шинал ахирданийннин ва проект ххал диргьуну, ца чулийн буккантIиссар Нальчикрай, Черкесс­калий, МахIачкъалалий, Пятигорскалий, Железноводскалий, Киславрай ва Армавирдай.

ХIакьинусса кьини Юго-Западрал банкрал ца яла гьарта-гьарзамур проект хъанахъиссар «Безналичный Дагестан» тIисса проект. Вайннал мурадгу бур ва проект буниялагу цалчинна-цалчин ЖКХ-лул аралуву щурущи дуван­сса, халкь авара къавхьуну, онлайн-банкрал кумаграйну коммунал хIаллихшиннардих кьатIув къабувк­на арцу дуллалаву машгьур дуллансса.

Аьрасатнал Кьиблалий Сбербанкрал бусса бур 2023 офис ва сайки 11 азаруннийн бивсса банкоматру. Махъсса кIира шинал дянив кIилий чIяву хьуну бур pos-терминаллу, ми 146 азаруннийн бивсса бусса бур. Аьрасатнал Кьиб­лалий аьмну 24 миллион халкьуннал яхъанай бусса бур, миннава 18,5 миллион халкьуннал Сбербанкрал муштаритал бусса бур.

Читайте также: