УрцIигу аваданъя, хъамалгу чан бакъая

УрцIигу аваданъя, хъамалгу чан бакъая

Шамил Рамазанов Рапи Абакаровлущал

«Мусил ссут» шяраваллил хозяйствалул форумрай хьхьичIунсса гьурттушинна дурунни Ккуллал райондалулгу.

Зулайхат Тахакьаева
Гьуртту хьунни муний райондалул бакIчи Шамил Рамазанов, шяраваллал администрациярттал бакIчитал, шяраваллил хозяйствалул ва магьирлугърал зузалт.
Ккуллал район даингу машгьурну диркIссар ризкьичитурал захIматрайну. Ва базилухгу ккаккиялийсса урцIуй дирхьуну дия кьаркь дикI, шархьсса ва къашархьсса ккурккимайнтту, яттил ва оьлил нис (цIу бусса ва бакъасса), шархьсса ва къашархьсса лухIи хъюрув ва лакку дукрарду.

Форумрал хъамал магьирлугърал зузалтращал

Барачатсса урцIи дия Ккуллал райондалул. Форум байбивхьуну къуртал хьунцIа (12.00 ссятрая 19.00 ссят хьуннин) хъамалгу чан къавхьунни, гиккусса дукрарду гьарцаннан диялгу хьунни. Яла-яла цIардай бия ккурккимайлуя, нисирая ва дукьрахIанттия. Бия шархьсса лухIи хъюрув цалчин ххал хъанахъиссагу, амма гьарцаннан нахIу дизлай чIалай дия. Чан бакъая, шакъархьми лухIи хъурув кофе ххай, гай ци журалул кофе дурвав тIий, дурчIин къахъанай махIаттал хъанахъиссагу.

Яргсса бия магьирлугърал зузалтрал концертрайсса номергу — ччергъилттухун тIутIисса РайхIанат ХIажиевал балайлухун «Баркьут» ансамбльданул къавтIаву.

Читайте также: