Къаккаркссар ттун буттал лажин

Къаккаркссар ттун буттал лажин

Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий бюхттулсса ххувшаву гъан дуллай ивкIсса гьарцагу аьраличуная жунма хъунма­сса пахру буссар ва ми абадлий дакIний бикIантIиссар.

Ттул буттал, аьрали хIаписар Гарайханхъал Юсуплулгу Ватан душманная дуручлай жан дуллуссар.Ттун буттал лажин къа­ккаркссар, на бувну бура му дяъвилийн лавгун махъ. Дяъви байбишиннин ттул ппу къуллугъ буллай ивкIун ур Киев шагьрулул аьрали округрай.Та чIумал Совет Союзрал ва Германнал цаннал аьрщарайн ца къаххя­ххансса икьрал дурну диркIнугу, Гитлердул аьрал жула билаятрайн ххяххан най бушиврия хавар бивкIун бур, так балжину кIулну къабивкIун бур та ххяххантIиссарив.

Дяъви байбишин нанисса чIалан бикIайхту, Киевуллал округрал аьралуннал каялувчитурал амру бувну бур циняв хIаписартурайн кулпат­ру шаппайн, цала-цала ватандалийн, биян бан ва дюъгу дирхьуну дур, гьарца хьунабавкьусса шагьрулий военкоматрайн бувххун, аьрайн оьвтIийвагу бакъарив кIул бан. Мукун нину диян дан Щурагьун увкIсса буттан военкоматрай кIул хьуну бур мугьлат бакъа частьравун оьвтIий бушиву. Шяравун биян ттуршра километра диркIун дур. Нинугу гъанчунахь тIайла дуккияра куну, бутта махъунай зана хьуну ур.

Ца-кIива зурувату бувну бура на. Му ххарисса хаваргу чивчуну, буттачIан ниттил гьан бувну бивкIун бур чагъар. Му бивсса-къабивсса ниттин кIулну бакъая. Буттая жаваб дучIаннин, ятIа-тIар бакъа акъа хьушиврул извещение дуркIун дур. Махъ кIул хьуну бур буттал баргълагавал фронтрай къучагъшиврий жан дуллушиву. Увччуну ур Голосеевский вацIлул чIаравсса Бабий Яр тIисса кIанттурдай. Микку цачIу бувччуну бур ттуршазаруннийн бивсса саллатI ва хIаписартал.

Ттул ниттил, Хъундахъал Аьй­шатлул, хъунмасса захIмат бивхьуссар на ччаннай бацIан бан, ттун ппу акъашиву кIул хьун къаритан. Кьура шинай Мичуриннул цIанийсса Кку­ккуллал колхозрал бригадирну бивкIссар. БивкIссар мукунма ревизиялул комиссиялул председательну. Адаминал баймургу, хъаннил баймургу буллай, яхI-къириятрай оьрму бувтссар. Ниттил ттула цIаний бивхьусса захIмат зия къабан, лайкьну оьр­му бутан хIарачатрай бикIара навагу. Нину рязи дан дуккавриву ва давриву хьхьичIунну бивкIра. КIийла бивссара бу­ттал гьаттайнгу. Увччусса кIану кIулну, гьаттайн биян шавугу тIайлабацIулун ккалли бан бучIихьунссар – циксса бакъар аьш-бакI къакIулну бат хьусса.

Я Аллагь, жува ва дяъвилия гъалгъа тIий личIаннав, къабаяннав жула оьрчIан, оьрчIал оьрчIан тачIав дяъвилул чIу, къазеххиннав дяъвилул оьрчIаща буттахъул!

Анисат Гарайханова,
Дагъусттаннал аграр
университетрал доцент

Читайте также: