ТIабиаьтрал лишанну

ТIабиаьтрал лишанну

АьнакIив гъарая лихълай бакъахьурчан, ччяни кьадагьантIиссар.

АьнакIив ца ччаннай бавцIуну бухьурчан, 

дащантIиссар.


Баргъ букканнин ятIул туранну дуккарчан, марч буккайссар.

Баргъ букканнин ттурлу дуккарчан, гъарал лачIунтIиссар.

Бургъурдава нанисса пуркIу щях бихьларчан, марххала бантIиссар.

ПуркIу тIайланма ссавнийн гьаз хьуну най бухьурча, даруну дикIантIиссар.

Дяркъу хьусса чIумал, ажартту  чIун къархьунма эоь тIурчан, даянтIиссар.

Зурул лагма каниш — мурчайнни.

Инттухунмай хъатIулт щинавун бухларчан, гъилишиву дагьайссар.

Кунни кьиртту щилай бухьурчан, марч бищунтIиссар.

Кьиблалийнмай бачин кьурукьру чIал хъанарчан, ссут гъилисса, лахъи ларгсса шайссар.

Лагабургъищал ссав ятIул лагарчан, гьунтти кьини марч бищайссар.

Лагабаргъ  ттуруллава битлай бухьурчан, гьунтти йкьини дарусса шайссар.

Лелеххант лахъну лехларчан, даявринни.

Ницру, кюрщан дурну, магъру бурхIай дихьлай бухьурчан, гужсса марч бищунтIиссар.

ОьрватIив макьанну дуцлан бивкIуннихха — дащантIиссар.

Пачливусса цIу ятIулну лархъун духьурчан, дякъинни, кIялану лархъун духьурчан, гъилишиву дагьавринни.

Пачлил кIирининмай ччи­ту лякIларчан, дяркъу хьунтIиссар.

ТIутIул кьанкь гуж шайссар дащу-даккулин.

Урдакру щинаву бакIру кIучI дуллай бухьурчан, гъарайнни.

Хьхьувай зурул лагма чаннану шагьраисса ккуртта бухьурчан, гьунтти баргъ битайссар, даяйссар.

Ххяххабаргъ ятIулну бивтун бухьурчан, марч бищунтIиссар.

ЦIубичулуву цIу хъатайссар дащаврийн.

Чулуй шатри аьрщарава бувккун бухьурчан, дащавринни.

ЧитIулт лагьну лехларчан, гъарайнни.

ЧIелмулт луххавух ккурурчан, гъарайнни.

Ччитул цила цуппа бушларчан, дащантIиссар.

Ччиту кIуну шанарчан, гъилишиву дагьантIиссар.

 

Ччиту чIанкъатлувух ххяпри дуцIларчан, марч, дяркъу дуккантIиссар.

ЧIелмулт цайнма цивппа къеппа тIурчан, дащаврийнни, цачIу-цачIун хьуну, лехлай бухьурчан, гъарайнни.

Читайте также: