ЧIяйннал арнил оранжерея

ЧIяйннал арнил оранжерея

Лакку билаят. Ккуллал район. ЧIяйннал шяравалу. ЧIяйннал ар. Ва ар цурдагу дайдихьлай ду­ссар ЧIяйннал шярава яларай, аэродромрал чIарах, Ваччав нани­сса ххуллул чулухух, Хъюйннал сунув дияннин. Сунув тIисса махъ кIицI барчагу, шикку сунув кунна­сса ххяххия дакъар. Ва суналу бивхьуну бур баргъбуккавал чулийсса Щуну-Зунттуйн лажинну, Хъуннеххайн кIара бивхьуну. Мунияту шиккусса урттугу гьаннил урттуха лархьхьусса дур.


Июнь-июль зурдардийсса чIун жула ший дикIай, уртту-тIутIи ча­гъиравун дурххун, цалла ххуйшивуртту инсантурахь мяш тIисса чIун. На цимилагу лавгссара ва ялув кIицI дурсса арнил лултту бивхьусса бахьтта ххуллийх. Кия чулух – Хъуннеххал аьтара. Га аьтарттул щинал макьан дуссархха ца тIааьнну вичIан чIюхлай. Цахъис хIаллай ганих вичIилий уртту-тIутIан тавтсса марщай щяикIарча, вил буру­ккинттугу чуннив левххун лавгун, ина хьунтIиссара цавай тIааьнсса тIилисиннал канихь. Гилу, аьтарттул тия чулий, янилун дагьлай дуссар ЧIяйннал ятту-гъаттарал пирмагу. ЦIана та пирма дур ЧIяйннал шяравасса Аьбдуллаев Салман тIисса жагьилнахь.

Ца-кIира шинал хьхьичI тикку дикIайва буч бувну махъ бихлай бахлахисса аьнакIал пирма. Явара, цивппагу, микIлачIун къабувнува, Ккуллал райондалул ттучаннай бахлай бикIайва. Хъинну нахIусса аьнакIив бикIайва. Амма, ци багьана хьуссияв, ларкьунни та пирма. Танийн къаршину аьтарттул неххамачIув шия чулий дур неххая щин дуцин дуллай бивкIсса объектрал къатригу. Укун аьрщараву кIучI хьуну личIай укуннагу чанну дакъа жунна итакъадакьайсса арцу. Вай давурттугу бакIуйн къадурккунни. Шиккува 1950-ку шиннардий бикIайссия Ваччав ва ЧIяв чани бувцусса электростанциягу. Ва электростанция бивкIсса кIанувагу кIул къахъанахъир хIакьину.
Никирайн диллалисса урттувух Ваччиял чулийнай ачайхту, бювкьу-аьйрдугу дакъа хьуну, вил дакI, аривсса тIутIив кунна, тIутIайх дичинтIиссар.

Ккавкссарив зун даххан ххя­ххан дуллалисса тIутIал оранжерея? Ттун ккавкссар. Жул Вихьлияту­сса МахIаммадова Гьуда тIисса душ буссия ца чIумал мукунсса тIутIал оранжереялуву зий. Га идаралийн «Совхоз декоративных культур» учайва. Явара гукунсса оранжереялияр хъисгу яларайсса дакъая аривсса тIутIив. Ялагума вай жула дакIру тирх учин дуван Заннал ляхъан дурни кунна чIалай дия. Бу­хьхьияра Лаккуйн, тIутIал ардайх сайр буван.
Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: