Райондалул бакIчиначIасса батIаву

Райондалул бакIчиначIасса батIаву

Ккуллал райондалул бакIчи Шамил РамазановлучIа хьунни шяраваллал иширттан хас дурсса батIаву. Шикку гьуртту хъанай бия администрациярттал бакIчитал, идарарттал каялувчитал.

ХIажимурад ХIусайнов
БатIаврий ххал диргьунни гьашинусса цалчинмур дачIишинал дулун багьлай бивкIсса налогирттал жям. Райондалул администрациялул хъуслил ва аьрщарал иширттал отделданул пишакар Абакаров Шамиллул бувсуна хъу­слихсса ва аьрщарахсса налогру дулаврил тагьардания. Ванал кIицI бувна дачIи шинай дулун багьлай бивкIсса налогирттал жям 96,8% хьушиву. Налогру дузалну къадуллусса шяраваллал бакIчитурайн выговорду баян баншивугу бувсуна райондалул бакIчинал. Мукунминнавух бия Хъусращиял, ЧIяйннал, 1-мур ЦIувкIуллал, Вихьуллал шяраваллал бакIчитал. Даву цила кьяйдалий дачин къадуллалисса, кIийлва выговор лавсъсса шяраваллал бакIчитал даврия мурахас буллантIишивугу кIицI бувна Шамил Рамазановлул.

ЧчянияцIа райондалул хъун шяравалуну хъанахъисса Ваччиял шяраву инсантал хIачIайсса щинал дузал баву хьхьарану дур. Шиккун дурцусса щин най дур СумбатIуллал чулуха. Райондалул бакIчинал бувсуна цува ларгсса нюжмардий хьунаавкьушиву Дагъусттаннал строительствалул министрнащал, ганал махъ буллушиву СумбатIлияту – Ваччав кIилчинмур щинал бургъурдал линиялул давурттив чIал къавхьуну дайдишинтIишиву.

БатIаврий мукунма ххал бивгьуна 1-мур ЦIувкIуллал шяравалу мобил связрал щаллу даврил масъалагу. Райондалул бакIчинал шяраваллил бакIчий буржлув увна мукун­сса связрал аппаратура бишинсса аьрщи хIадур дуван, цила багьайсса документругу дузал бувну.
Шиккува уттигъанну Да­гъус­ттаннай хьусса «Зунттал халкь» тIисса фестивальданий гьуртту шаврихлу лавсъсса дипломирттащал барча бувна райондалул культуралул отделданул хъунмур Марина Ибрагьимова.
БатIаврий ххал бивгьуна цаймигу масъалартту.

Читайте также: