Жанаварт паракьатну битияра

Жанаварт паракьатну битияра

Махъсса шиннардий Ккуллал райондалий хIасул дурну дур, вахIшисса жанаварт буруччиншиврул, «Цовкра-2» цIанилусса «Авлий буккаврил ва балугъ бугьаврил лухччи».

КIулсса зат бур жула зун­ттавугу бушиву авлул жанаварт. Амма ккаккан дурну дуссар миннуйн авлий лагайсса чIун. Му чIун цурдагу дайдишай август зурул ахирдания гихуннай. Авлий укканшиврулгу ласун аьркинссар авлий уккан ихтияр дуллусса лицензия. Авлий буккаврил хIакъираву укун тIий ур «Цовкра-2» тIисса идаралул егерь Аьбдул ХIусайнов:
— Цанма ччан бивкIтари авлий заназисса инсантал чанну бакъар жула райондалий. Мунияту дукIу сакин дурссар «Цовкра-2» цIанилусса «Авлий буккаврил ва балугъ бугьаврил лухччи». Инсантурал кунма, жанавартралгу буссар цала-цала кулпатру, яхъанахъисса кIантту. Инсан махъсса шиннардий хъиннува тIабиаьтрал иширттавух хIала ухлай ур.

Учиннуча, ччи-ччинийн дичлай ур къатлува дурксса ххиличIлурду. Миннул дурцIуну дур жула шяраваллавусса ва лагмасса кьакьар­тту. Вайннул, эстетикалул ишру зия баврицIун, чIярусса шиннардий аькъаяйсса баклашкарттал, пакетирттал, аьрщи зия дуллай дур. Мукунма дахьа лувгъи хьусса жанаварт ва гайннул оьрчIру кьатI буллай бур. Жанаварт хъанахъиссар жула лагмасса тIабиаьтрал заллухъруну, жунма хайр бусса жанавартруну. Миннуйн учай тIабиаьтрал санитартал куну.

Мунияту на тавакъю буллай ура райондалул жяматрахь, авчитурахь: ккаккан дурсса чIумуй бакъа авлий мазанарду. Авлий гьаншиврул арцух ласайсса лицензия дикIайссар. Му лицензия жула райондалий гила шагьрулия ларсмурнияр кьюркьуссар. ХIава бучIиссар бугьлан удочкалух винма ччимур чIумал. Амма къабучIиссар къерттарах бугьлан…
Дуруччара тIабиаьт, буруччара жанаварт!

Читайте также: