КIия удаман ва ца тIаннул усттар

КIия удаман ва ца тIаннул усттар

Жула зунттаву яхъанахъисса инсантал муданмагу канил кушурду магьирну бувайсса инсанталну бивкIссар. Уттигъанну Ккуллал райондалул администрациялул жанахIраву инсантурал дянив най бия бензиндалул багьри лахъ шаврий рязи бакъашивриясса ихтилатру. Гайннавасса цаннал: «Утти жунма балчантрай занан багьанссар», — куна.

Буниялагу, бургияра, олигархтал, жула мяъданнал заллухъругу хьуну, ххишалдаран хъуслил багьригу цанма ччан бивкIсса кьяйдалий бихьлай бур.

Ттул ихтилат тIурча, бензиндалул багьа 15 кIапикIран бивкIсса чIумал, зий-занай, жула хIукумат авадан дуллай бивкIсса шама ккуличунаятуссар. Вайннавасса кIия щала цала оьрмурдай зий бивкIун бур, яттил хъирив занай, ттархь дургьуну.

Шамилчинмагу зий ивкIун ур тIаннул усттарну. ТIаннул усттарнал дувайсса давуртту га чIумал шяраваллаву циксса чIярусса диркIссарив бугьарами инсантуран кIулссар. Вай арамтал ттун бакIрайн багьуна Ккуллал шяраваллил ца ккурчIав. Шахшаев Оьмари Базал арс, тIаннул усттар, ванан цIана дур 90 шин; АьвдурахIимов МухIуттин Аьлил арс, ва зий ивкIун ур Ккуллал колхозрал удаманну, ванан дур 80 шин; вайннащал на кIул увсса ттул дус Шамххалов Шамххала Рамазаннул арснан дур дахьра 62 шин. Ккуллал колхозрал удаманну зий ивкIун ур 35 шинай. Барчаллагь зун, буттахъал мина дуручлачи­сса Ккуллал чиваркI!
ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Читайте также: