Яла чIявусса «Илчи» кказитру хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

Яла чIявусса «Илчи» кказитру хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

Кказит-журнал буккулт­рачIан биян баврил давриву хъинну агьамсса кIану бугьлай бур почталул зузалтрал. Гайннал цала даву хIарачатрал чулуха цукун дачин дурдив, муницIун чIиригу, хъунгу хъанай дур кказит-журналлал тиражгу. ТIайлар, хьхьичIава, СССР дусса чIумал, кказит-журналлу чичиврил ва гай инсантурачIан биян баврил ялув хъинну бавцIуну бикIайва. Буржлув бувну бикIайва идарартту цала зузалт кказит-журналлу чичин буван. Пикри бувсса чIумал, ва хIукуматрал цила дачин дурсса политикалул ца чулнугу хъанай бивкIссар, уттигу бикIан багьлагьисса


ХIажимурад ХIусайнов
Ттун хIакьину бусан ччива циняв Дагъусттаннайсса лакрал миллат яхъанахъисса шяраваллаву яла чIявуми «Илчи» кказит бучIан бувайсса шяраваллия. Му цурдагу Ккуллал райондалийсса Ккуллал шяравалу дур. ТIайлар, ва дур лакрал шяраваллаву яла чIявуми инсантал яхъанахъисса шяравалугу. Ши­кку почталул хъунмурну зий бур бунияласса зунттал хъамитайпалул хъит-щит ххисса, хIарачат лавайсса инсан – Аьлиева Пизат ХIажинал душ.

Гьай-гьай, кIулсса зат бур, инсан чув яхъанай ухьурчагу, къатта-къушлилми буруккинтту хьхьичIун багьлай, цала интеллектуал дунияллулмур пикри муния ливчуну махъ буллан икIайшиву. Му дур инсаннал цаллара хасият. Пизатлул, цищала зузисса почтальонтуращал цуппагу шяравух занай, «Илчи» кказит чичаврил сияхI вана вай махъсса чIярусса шиннардий яларай хьун къадиртссар.

Шиккува укунсса ца затгу кIицI буван багьлай бур. ЦIана жула кказит интернетравугу буккин бюхълай бур. МуницIун бавхIуну, шаппайн почтрайх кказит бучIан буллалисса инсантал чан хьуну бухьурчагу, «Илчи» кказит буккулт, аьмну лавсъсса чIумал, ялагума чан къавхьуну, ххину буссагу кIулли жунма.

Буслай бур Пизат Аьлиева:
— На Ккуллал шяраваллил почталул хъунмурну зий бура 1981-ку шиная шинмай. Ганиннин на Ккуллал шяраву бувккуссар 8 класс.1975-ку шинал къуртал бувссар Къизлардал медучилище. Гания махъ, кулпатралгу хьуну, зий буссияв шиккува, жула Ккуллал шяравусса азарханалий. Яла, лас ахиратрал хьуну мукьах, ва зий ивкIсса почталий зузу тIий шяраваллил хъуниминнал, зун бивкIссияв. Вана гьашину бартлаглай дур 37 шин на ва даврий зий. На шикку бавцIусса чIумал райондалул компартиялул цалчинма секретарну зий икIайва Абакаров Рапи. Мунал хъинну хъунмасса кумаг бувайва кказит-журналлу инсантурал чичин бавриву. На муданмагу Рапинайн барчаллагь тIийнма бикIара. Гания махъ кумаг бавуртту чан хьунни. На навагу, почтальонтуращал шяравух занай, кказит-журналлу чичаву хьхьара хьун къадитлан бикIара. Амма махъсса шиннардий, циксса чIявусса инсантал бусса кунна чIалай духьурчагу, жул Ккуллал шяраватугу чIявусса инсантал шагьрулийнмай бизлай бур.

Ттущал шикку зий бур 3 почтальонгу: Аскандарова Аьбидат, Билалова КIукIу, Рамазанова Барият. Ялагу, шяравусса идарарттан кказит-журналлу чичинсса арцу хъинну чанну дакъа итадакьлай дакъар. Мукун бунугу, идарарттал каялувчитал цалва укунмагу чансса харжирдах чичлан бикIай кказит-журналлу…
Шиккува ялагу ххи бан ччива Ккуллал шяраву гьашину­сса кIилчинмур дачIишинай чивчуну бушиву 120 «Илчи». Цакьнивагу вайннуяр ялавай­сса къабикIайссия. Гьашину инттухунай Ккуллал райондалул жагьилсса, культуралул чулухунай аькьлу буну уруглаги­сса бакIчи увчIунни – Ккуллал шяравасса Рамазанов Шамил Рустамлул арс. Хъунисса бур ванацIун бавхIусса жула аьмсса умудругу.

Читайте также: