Барча уллай буру

Барча уллай буру

Уручуллалгу, лакралгу ххаллилсса арс Зайнуттин МахIаммадовлун июль зурул 12-нний хъанай дур оьрмулул 80 шин.Физикалул элмурдал диссертациягу дурурччуну, чIярусса шиннардий Зайну­ттин зий ур хьхьичIунсса элмулул аралуву Москавлив.


Ва мудангу чялишну гьуртту шай­ссар Дагъусттаннал диаспоралул гьарцагу агьамсса иширавух. «Илчи» кказитралгу даинсса дусри, иялчуври.

Хъуннасса юбилейгу барча дуллай, Аьвдулкьадирдул арс Зайнуттиннун чIа тIий буру цIуллушиву, цала чумартсса дакIнин лавхьхьусса кьисмат!

Дустал, гьалмахтал,
«Илчилул» редакция

Читайте также: