Барча буллай буру

Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча дуллай буру Москавлив ялапар хъанахъисса Буршиял шярава­сса Неъматуллагьлул арс Якьубов МахIаммад ниттил увсса кьини!

ЧIа тIий буру оьрмулуву чIявусса тIайлабацIуртту, цIуллушиву, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту.
ТачIаввагу чан къахьуннав вин вила чумартсса дакIнин лавхьхьусса кьисмат, буллугъсса бутIа.
Дустал, гьалмахтал


Вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI ларгунни Вихьуллал шяравасса ХIасанхIусайннул арс ХIасанхIусайнов ХIусман­кьадинал.

Увсса кьинигу барча дуллай, чIа тIий буру ххаллилсса ла­ккучунан цIуллушиву, талихI-тирхханну, дунияллул цинявппагу неъматру.

Винма ххирасса кулпатрал, оьрчIал, гъан-маччаминнал, дустурал ххари уллай личIаннав чIярусса шиннардий. Вин тачIав ссалчIав буруккин къабагьаннав, вил къушлия барачат чан къахьуннав.

Ина ххирасса цинявппагу дустурал цIания
Руслан Пайзуллаев

Читайте также: