Барча буллай буру

Барча буллай буру

Вай гьантрай бувну бур Бархъаллал шяравасса хъинну бусравсса, цIанихсса ус­ттар МамматIиев ХIаммадил душ ПатIима Хамзина – дакI хъинсса, аьмал-хIал бавкьу­сса, ка тIиртIусса инсан.

Ва ххирар гъан-маччанангу, чIахху-чIарахнангу. ХIат-хIисав да­къасса дустал бур ванил, Да­гъусттаннай бакъассагу, цуппа зий, дуклай бивкIсса Аьрасатнал шагьрурдайгу.
Цинявппагу ПатIима ххираминнал цIанияту барча тIий буру бувсса кьини. ДакIнихтуну чIа тIий буру цIуллушиву, та­лихI-тирхханну.
ДакIниймур бартлаганнав, арсная неъмат ккакканнав!

Цинявппагу ина ххирами


ЦIагу, бакIгу ххаллилсса, аькьлу-кIулши камилсса, карчI цирив къакIулсса, итххявхсса педагогнан, жул ниттин, Исяева Гуламан Аьбдуссамадовнан вай гьантрай 80 шин хъанахъиссар.

Гъумук 10 классгу марцIсса ххювардай къуртал бувну, дуклан гьансса мажал къавхьуну, щар хьуну бур. Амма дуккаврихун ласкъатта къабахчуну бур. Оьрмулул дусгу цинагу ххира­сса, цуппагу ххирасса бакIрайн агьну ур.

Жул нину 8 шинай МахIач­къалаллал 7-мур школалий фи­зикалул дарсру дихьлай бивкIссар, яла 22 шинай 10-мур школалий математикалул дарсру дихьлай бивкIссар. Пенсиялийн бувккун махъ ласнащал Лаккуйн бивзссар. КIиккугу дарсру дихьлай 23 шин дурссар.
Жул ниттил чIярусса наградартту дур, амма миннуву яла хьхьичIунмурну хIисав дай Республикалий цалчинмур кIану бувгьусса «Сердце, отданное детям» тIимур награда.
Ванин дазу-зума дакъа ххи­рая цила пишагу, дуклаки оьрчIругу.
Жул ниттил пахрулий бусай физикалул дарсру дирхьуссар куну Мусалаева Нателла Зайналовнахь – ДР-лул просвещениялул министрнал хъиривчу, ванил выпускникри Салауттинов Зайнал – спортрал министрнал цалчинма хъиривчу, МахIаммад Даудович – МахIачкъалаллал 1-мур школалул директор, Равзанат Багьауттиновна, профессор, 5-мур школалул директор ва мукунма цайми-цаймигу.

Я Аллагь, жул аьзизсса ва ххаллилсса нинуй, вихьхьун чIярусса шинну дулуннав, жул оьрчIругу, миннал оьрчIругу ххари буллан.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил арсру ва минная бивзми

Вай шаммардугу винсса бахшишри:

Дяъви байбишиннин
Шанна шинал хьхьичI
Бувну бур Гуламан
ГьувкIрав, шяраву.

ОьрчIру ххираминнал
Язи бугьайсса
Учительнал пиша
Язи бувгьун бур.

Цуксса ссавур ва яхI
Бувхьунссар ина,
ЗахIматсса пишалий
Ваксса хIаллай зий.

Барча тIий юбилей,
Ванин чIа чинну
ЦIакьсса цIуллушиву,
ЧIярусса шинну.

НякIсса ссав, гъили баргъ
Яла къагьаннав,
ОьрчIал ххари буллай
Вил оьрму гьаннав!

НахIуну, хIалимну
Гьарнан бусравну
Арулла ник ккаккан
Битаннав, яллагь!

Цимигу ухьунссар
Вийн барчаллагьрай,
ЦIакьсса кIулшиврухлу
Цанна дуллусса.
Нагу вил дус
Жумяъ Жалилова,
ш. Вихьул

Читайте также: