Культуралул хаварду – кутIану

Культуралул хаварду – кутIану

Ххув хьуминнахсса  къулагъас

ДР-лул культуралул министр­нал буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева хьунабавкьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса конкурсирттай ва фестиваллай ххув хьусса оьрчIащал ва миннал муаьллимтуращал, дуллунни миннан наградартту.

Цалчинсса биеннале

Июльданул 15-нния 25-ннийн бияннин Дахадаевуллал райондалийсса Оьргърал (Кубачи) шяраву «Оьргърал къала» тIисса цIанилу хьунтIиссар печатрал графикалул цалчинсса биеннале. Мунивух гьуртту хьун жулла республикалийн бучIантIиссар Москавлиясса, Санкт-Петербурглиясса, Къазаннаясса художниктал. Конкурсравух заочнайну гьуртту хьунтIиссар Германнавасса, Франциянавасса, Азирбижаннавасса авторталгу.

Шанашу, чаний, балайлухун

ДР-лул Миллатирттал политикалул министерстволул республикалул школалийн гьаннин­сса идарарттайн тIайла дуккан най бур оьрчIал кIанттух учайсса миллатирттал мазурдийсса балайрдащалсса дискру. Язи бувгьуминнувух бур яру, даргири, лакку, лазгири ва цаймигу мазурдийсса балайрду. Мукун, жулла республикалул оьрчIру кIул хьунтIиссар фольклорданущал, миннаща бюхъантIиссар дагъусттанлувтурал цимирагу ник шанухух лаглай диркIсса балайрдах вичIи дишин.

КъавтIун бизаврил магьирлугъ

Ноябрьданул 25-нния декабрьданул 1-ннийн бияннин Москавлив, АьФ-лул Культуралул министерство чIарав бацIаврийну, хьунтIиссар щалагу Аьрасатнал балетрал артистътурал ва хореографтурал II конкурс. Му дуллалиссар жагьилсса артистътал ялун личин баву, миннал пишакаршиву ларай даву мурадрай. Конкурсравух гьуртту хьун ихтияр дуссар къавтIаврил пишакарсса кIулшиву дусса ягу му кIулшиву ласлай хасъсса идарарттай дуклакисса жагьилтурахь. Конкурсрая гьарта-гьарзану кIул бан бюхъантIиссар ва сайтрай: www.baIIetcоntest.ru.

Язимур музей

ДР-лул Миллатирттал политикалул министерстволул баян бунни школалул яла ххуймур музейрал конкурс. Му даву дуллай бур, школарттал музейрдал чIарав бацIаву мурадрай. Конкурсравух гьуртту хьуншиврул аьркинну бур аьрза булун, хIадур дуван видеопрезентация (виртуал экскурсия) ва музейрал давриясса гьарта-гьарзасса хавар. Ххув хьуминнан дулунтIиссар арцуйнусса бахшишру, дипломру ва барчаллагьрал чагъарду.
Конкурсрайнсса аьрзарду булун аьркинссар августрал 20-нин ва электрон почталий: minnacrd@maiI.ru ягу ва адресрай:
367000, Дагъусттан, МахIач­къала, Р. ХIамзатовлул цIанийсса проспект, 1-ми къатри, миллатрал политикалул ва приоритет проектрай каялувшиву даврил отдел.
ЦIухху-бусу буван оьвчин бюхъайссар ва телефондалий:
8 (8722)67-21-26.
ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: