Райондалул бакIчиначIасса батIаву

Райондалул бакIчиначIасса батIаву

Май зурул 21-нний Ккуллал райондалул администрациялий дурунни гьарта-гьарзасса  батIаву. Шикку гьуртту хъанай бия шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал, райондалул администрациялул отделлал каялувчитал.

Райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул бувсуна ларгсса нюжмардий цува хьунаавкьушиву МахIачкъалалив ххюя министрнащал, ххал бивгьушиву райондалул социал ва экономикалул масъалартту.

Уттинингу бакьин буллай бивкIсса, республикалул ххуллуну хъанахъисса, «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» тIисса ххуллул ЯтIувахъаллил дяликIулийхсса ххуллу буван итабавкьуну бушиву 2018-ку шинал 60 миллион арцул, мукунма гьашину буллантIий бушиву Хъюйннал лувсса Хъунне­ххайхсса ламугу.

Ххал бивгьуна Ваччиял шяравалу щинал дузал даврил масъалагу. Шиккува хIукму бувна, график бувну, райондалул бакIчи хьунаакьлантIишиву 14-рагу шяраваллил инсантуращал. Ххал бивгьуна цаймигу масъалартту.

Читайте также: