Касмурдал сий

Касмурдал сий

Ялун нанисса заманнай Аьрасатнал захIматрал рынокрай асар хьунсса дахханашивуртту хьунтIий дусса дур. Масалдаран, ялу-ялун маэшат чан хъанан бикIайхту, цаппара пишарду халкьуннан, хаснува жагьилтуран, санбакъул шайсса бур.


З. АьбдурахIманова
НигьачIишиву дусса дур бухгалтернал, медсестранал пишардал сий дагьансса. Хъинну бусрав хьунтIий бусса бур биоинформатикнал ва кибербезопасностьраха зунтIисса пишарду.
Вай хъиривлаявуртту дурну дур HeadHunter компаниялул. Дунияллийсса буцири пишарду вайннал бавчIуну бур 4 бутIуйх: «бугьарасса пишарду» – циняв пишардал 26% , «тIалавсса пишарду» – 30%, «перспективсса пишарду» – 25%, «ялунбучIантIимунил пишарду» – 19 %.
Махъва-махъмур бутIуйн багьну бур архитекторнал, виртуал реальностьрал дизайнернал, космический туризмалул менеджернал, медициналул робототехникалул пишакартал ва мукунма ялув кIицI лавгсса кибербезопасностьрал ва биоинформатикалул пишакарталгу. Вай касмурдал сий лахъ хьунтIий дусса дур 2024-25 шиннардий.
ХьхьичIсса 10-15 шинал дянив бувагу бухлаган бюхъай­сса ягу гьануцIакул баххана хьун бюхъайсса «бугьарами пишардал» бутIуву бур экологнал, бухгалтернал, финансистнал, полицейскийл, маркетологнал, экономистнал, косметологнал, техникнал, аудиторнал, юристнал, медсестранал ва «сиделкал» пишарду.
Хаснува жуламур билаятрай хъинну бусравну бикIантIиссар тIар нанотехнологиярттал, искусственный интеллектрал пишарду. Мукунма тIалавну бикIантIий бусса бур генетикалуха зузисса пишакарталгу.

Читайте также: