Ина дурмур виричушиврул ххуллийссар

Ина дурмур виричушиврул ххуллийссар

12_fhotoИнт дайдихьулул чIумал, апрель зурул 1-нний 1946-ку шинал, Хъусращиял шяраву, лакрал цIанихсса аьлимчунал ва шаэрнал къушлий, чIаку мурадирал ххуллий, бувну бур хIакьину жунма цинявннан ххуйну кIулсса, илданий цIа бусравсса, гьарцагу даймуниву, дитаймуниву итххявхсса, исвагьисса душ – Аьрасатнал Федерациялул культуралул лайкь хьу­сса зузала, «Илчи» кказит дунияллийн буклай байбивхьусса кьинилия шинмай 25 шинал мутталий жард къаувкуну мунил редакторшиву дурсса инсан, гьунар бусса публицист, театровед, жяматий­сса ишруккакку, Абачарал душ Качар ХIусайнаева.

Аьзизсса Качар!
Жулва редакциялул зузалтрал цIаниятугу, циняв­ппагу «Илчи» буккулт­рал цIаниятугу, щалагу лакрал агьалинал цIаниятугу барча дуллай буру вил оьрмулул юбилей! ЧIа тIий буру вин чIярусса, цIуллусса шинну, даркьусса кьинирду, нахIусса ссятру!
ew2Вила оьрмулул ххуллий ина ттинин бартбивгьусса цайми-цайми ххаллилсса мурадру бувагу хIисав къабарчагума, 1991 ilchi2шинал къатIитIавай тIивтIуну бивкIсса лакку кказит ччаннай бацIан бан, бавцIуну мукьахгу му жулва миллатрал хъусну, ilchi1хъун ккурчIану хьун буван ина бивхьусса захIмат ххинугу чIявуссар, вил цIа мудангу виричушиврул ххуллу-ххуттай чирчуну дитаншиврул, кьадрулий кьамул дулланшиврул ва кьиматрай зумух ласланшиврул.
Виха дуаьлийсса «Илчи» кказитрал
щалвагу коллектив

Читайте также: