Кумаг укунссар бикIайсса

Сентябрь зурул ацIния цанний Маккаливсса Ал-Харам мизитраву стройкалул давурттив нанисса кIанттайсса хъунмасса кран багьну сайки 90 инсан ливтIусса, 200 бивщусса хьуна. Аьрасатнал муфтийтурал Советрал гацIана хъирив лавну баян бувна Аьрасатнавасса хIажитал бакъашиву я ливтIуцириннавух, я бивщуцириннавух.

Ххассал бувултрал ва хIакин­турал арулцIалвахъул бригада га­ссят мизитравун бувкIун, аьркинсса кумаг анаварну буваврил, даву сантирай дуваврил хIайранну личIан бувна билаятру. Бала ялун бивсса ишираву чIумуй бувсса кумагрихха агьаммурвагу. Утти Саоьдуллал Аьрабнал Королевстволул микку ливтIуцириннал кулпатирттан саоьдуллал реаллал ца –ца миллион булунтIишиву бувсунни. Ми хъанай бур жулла арцуйну 18 миллион. Микку цIунцIияртту хьуну муша­къат хьуминнангу мива ацIния мяй-мяйва миллион булунсса хIукму бунни.Щавурду дирминнангу миннул дачIиксса. Му бакъассагу, Салман паччахIнал хъиривсса шинал хIаж бан оьвкунни, мизитраву ливтIусса гьарца кулпатрава кIи-кIия инсаннайн. ДакIнийн бутанну кран багьаврил савав гужсса буран гьаз шаву душиву,амма тIабиаьтрал балари багьана хьусса къаувкуну Саоьдуллал властирдал лайкьсса кумаг бунни ливтIуцириннал ва бивщуцириннал кулпатирттан. Мяйжаннугу, сахаватну ва узданну. Балардавун багьми цахъисрагу бакIру гьаз дуван буванну.