Щадуннал шяраву хъамалу

sop_9Уттигъанну Дахадаевуллал райондалул хъун шяраву Уркарахрай хьунни Республикалул зюннавчитурал кIилчинсса фестиваль. Му фестивальдания дипломращал увкIунни Ккуллал райондалийсса ЦIущардал шяравасса зюннавчи МахIаммадов МахIаммад.

ХIажимурад ХIусайнов
Ва акъассагу, фестивальданийн лавгссар Ккуллал райондалул культуралул цаппарасса зузалт цаймигу. Миннавух ивкIсса, Ссухъиящиял шяравасса so_9Кьурбанов ХIабибуллагьлул ттухь бувсуна Дахадаевуллал райондалийсса лакрал минану хъанахъисса Щадуннал шяраваллил бакIчи ХIасбуллагьлул цивппа хъамалу бувцушиву Щадуннал шяравун. Шикку вай хьунабавкьуну бур школалул оьрчIащал, жяматращал. Ва дусса дия 450 шинал хьхьичIва Ссухъиящиял шярава оьттун буккан бувсса инсантурая хьусса шяравалу. Ганияр махъ лакку маз хъамабитан къабувну, лаккучу хьунаакьайхту, га цалва кулпатрал яла хьхьичIунсса гъанчунан хIисав уллай, хIурматрай бия тIива. ХIабибуллагь ия цанма бувсса хIурмат цукун лахъан хьунссарив къакIулну ура тIий. Барчаллагь баян буллай ур ХIабибуллагь Щадуннал шяраваллил жямат­ран такну цала ва щалва лакрал миллатрал чулуха.