Майранов Мурадлул аьпалун

dood_1Ца-цассагу кьинирду дур­кIунни Дагъусттаннайн ва дагъусттаннал миллатирттал агьулданул бакIрачIан ух-бакI дакъасса гъарачитурал хIукумат дишайхту. Хаснура къия дирунни ЦIуссалакрал райондалий ялапар хъанахъиминнайн.
Часса царив къакIулсса, щаллара дунияллия бавтIсса саяхътуращал мичиххичнал къачагътал кьюлтIницIух ЦIуссалакрал райондалийн ххявххун, чIявусса зараллу биян бувунни. Ми къачагътурайн данди бавцIуну, лакрал чиваркIуннал чIалачIи бувунни цивппа ца буссарив. ТIайлассар, тамансса лакрал чиваркIуннал га талатавриву жанну дуллунни, хьунни биялсса бивщуссагу. Амма цаярва ацIлийну чIявусса, ярагъуннил балгусса чачаннал къачагътурайн ттиликI къадуртунни. Му дяъвилуву виричувну жан дуллусса, ЦIуссалакрал РОВД-лул командирнал заместитель-батальондалул штабрал начальник, хъунама лейтенант, Ххюлусматусса Майранов Мурадлул буттал Юсуп­лул бувсмур:
Мурад увну ур 1967 шинал МахIачкъалалив, къуллугъчинал кулпатраву. 26-мур школалий дуккавугу къуртал дурну, увххун ур Дагъусттаннал механический техникумравун. Техникум къуртал байхту увцуну ур армиялийн цалва бурж лахъан. Армиялийнгу Гьавалул десантрал аьралуннавун тIайла увккун ур. Цувагу жула ла­ккучу, Ххутиятусса генерал-майор СалихIов каялувшиву дуллалисса Гьавалул десантный дивизиялувун. Десантниктал хIадур бувайсса шинайсса школа ххювардай къуртал бувну сержантнал чин ларсун дур. Мурадлул 245 парашютIрай тIанкI увкуну тIий ванан му парашютрай тIанкI учаврил бяст-ччаллил разрядгу дуллуну дур. Армиялийн гьаннин Мурад МахIачкъалаллал аэроклуб­равугу ишла хъанай, парашютIрай тIанкI учаву дуллай ивкIун ур.
Армия лавхъун зана шайхту ванал ДГУ-рал физикалул пишакартал хIадур байсса факультет бувккуну, физик-инженер хьуну ур. ДГУ къуртал бувайхту ва увцуну ур МВД-лувун зун. БакIрайра 2 шинай ИТКа- колониялий зий дурну дур. Яла ва ЦIуссалакрал РОВД-лийн батальондалул штабрал начальникну тIайла увккун ур. Гихун гьаннин Мурадлул щар дурцуну щаллу хьуну ур. Вайннал дянив душгу хьуну бур. Га 1999 шинал сентябрь зурул байбихьулий чачаннал къачагътал ххяхханнингу Мурадлул цаймигу бандардащалсса талатавриву гьурттушинна дурну дур. 1998 шинал ца мукунсса бандалущалсса талатавриву дурсса чувшиврухлу ванан «За отвагу» тIисса медаль дуллуну дур. Му хъинну ларайсса виричувшиврун лайкьсса медаль хъанай дур. Га сентябрьданул 5-нний хьу­сса талатавривугу Мурад цащала кIия цаймигу, ца хъунама сержант ХIусайнов Тенгиз, цагу сержант Аминов МахIаммадкамил бувцуну цаярва 10-лийну чIявусса къачагътурайн данди бавцIуну бур.
Чачаннал бандформированиялул кьаст диркIун дур клубраву бавцIусса Липецкаллал ОМОН-далийн ххяххан. Га клубрал чулух ЦIуссалакрал РОВД-лул идарагу бивкIун бур. Мурад ва кIия ванал гьалмахчу тай клубравусса ОМОН-далун кумагран лавгун бур. Басаев бакIчисса 70 инсан усса бандалущал махъра-махъсса патрон харж даннин талай бивкIун бур вай шамагу. Тай къачагътал вайннахь канийн нанияра, жу зу сагъну битанну тIий бивкIун бур, Мурадлулгу лак канийн къалагайссар куну бур. Гай шамагу чIярусса щавурду дирну бивкIун бур, канийнгу къалавгун виртталну жанну дуллуну дур. Вайнналгу тай боевиктурая 7 ливтIуну ур, ацIакссаннайн щавурду диян дурну дур. Къавхьуну бур къачагътураща Лакрал жагьилтал лахIан буван. Вайнналгу, Даххаевлулгу хIарачатрайну, чувшиврийну Липецкаллал ОМОН ххассал бувну бур. Лак Москавлив, Американаву, миву-тиву щябивкIун, дяъви къуртал хьуну махъ орден, медаллу дула тIий аьдат хьусса агьлу бакъар. Лакрал Хъун дяъвилувугу ккаккан бувссар, 7 виричув хьуну, цивппа ца буссарив, му дагьанину хъанахъиссар щалвагу Дагъусттаннан. Ва Чачаннал банда ппив даврихлу тамансса лакран дуллунни орден- медаллу. Дуллунни Мурадлун, Тенгизлун ва МахIаммадкамиллунгу «Орден Мужества». Даххаев ва ванащал архIал къачагътуращал талай бивкIми орденнал, цIардал цIаний талай бакъахьунссия. Вай цалва бурж биттур буллай, ватан дуручлай бухьунссия, амма ца дяъвилул цIараву талай ивкIманацIун 4-5 кабинетирттаву, курортирттай бивкIминналгу ласай орден- медаллу ссахрив къакIулну.
Аьпа баннав цинявнналагу, жулва Дагъусттан къачагътурацIа марцI буллай жанну дуллуминнал.
Амин Аьбдуллаев
2009 ш.